De toan fan Jan de Groot: "Juicekanaal"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Froeger waren d'r al núvvere beroepen en aigenlik is dat nag soa. Teugenworig hewwe je juicekanalen. Ik kin mij heel goed foorstelle dat niet elkeneen weet wat hiermet bedoeld wort.
'n Juicekanaal is 'n online mediakanaal der't soppige, juicy, roddels fersameld en ferspraid worre. Deuze roddelkanalen analisere 't gedrag fan BN'ers en ontfange informasy fan ferskillende bronnen. En d'r wort dus said fan 'soppig' en fander juice.
De toan fan Jan de Groot
Maar 't is och soa tryst dat je der je werk fan make. Dat je ferdiene an roddels. En 'n roddel betekent faak dat 't niet waar is. En soks doen je dus alle dagen at je dut beroep útoefene. Nou ja, beroep 't Kin niet âns of dut binne allegaar útwrykse persoanen.
Wat hewwe je d'r nou an om ferhalen te fertellen en/of te bedinken over bekinde Nederlanders? Ene Yvonne Coldeweijer is soa'n persoan en sij skaamt hur d'r niet eens foor. Der mot wat met soa'n frou mis weze.
Gelukkig komt dut nag niet in ôns provînsy foor, maar dink jim 's in dat soks in Frysland gebeure sou. Dat de bekinde Frizen lastig fâlen worre met roddels; dus met ferhalen konfronteerd worre die't helendal niet waar binne. Dan komt 't al dichtbij, hoor Dat d'r said wort dat Pieter Wilkens bij fier ferskillende frôly kines het.
Foordat 't syn aigen leven laiden gaat: dut hew ik nou sels bedocht en is fansels pertinint niet waar. Klopt, nou bin ik aigenlik gyn haar beter as sokke persoanen as Coldeweijer, maar 't ferskil is dat ik dut nou doen foor de halfwizighyd en alles wat ik nou sêg betúltsys is.
Want wete jim befoorbeeld wel dat de mânly fan 'Die Twa' aigenlik een binne; dus niet 'n duo, maar 'n steltsy? Wisten jim niet, h'n? Nou, dan wete jim 't nou. En dan hewwe jim 't fast al hoord fan metkollumnist Henk van der Veer, dink?
Hij loopt in 't weekeand altiten in galajurken en hoge hakken om en gaat naar 'n apart plak in 't bos bij Appelska en ontmoet der soortgenoaten. En wie dinkt dat Froukje Sijtsma, 'n ândere kolumniste, altiten ferkouwen is Fergeet dat gau. Sij snuuft 'n prot kokaïne. Hur tussenskotsy in 'e neus is al helendal antast. Temînsen, dat hoorde ik út onbetroubere bron.
En soa kinne je nag wel 'n prot fan die totaal niet ware roddels fersinne, want nag maar 's 'n keer, en ik kin 't nooit te faak sêge: dut is dus helendal niet waar! Ik wil d'r alleen maar met angeve dat je soamaar een in diskredyt bringe kinne en dat 'n prot mînsen dat nag love ok. Onferstelber. Dus asjeblyft, mînsen, hou d'r met op om soks te loven.
O ja, foordat ik ôfslút, hew ik nag een nijtsy foor jim: hewwe jim 't al hoord fan Jacob Stelwagen? Ni? Nag niet? Nou Och, laat ok maar sitte. Jim love mij dochs niet."