HEA! Hege ferwachtings fan Fryske merje Janke

HEA! Hege ferwachtings fan Fryske merje Janke
De famylje Ludema fan Wytmarsum hat in feebedriuw, mar foar de hobby hawwe se der Fryske hynders by. De hobby is aardich út de hân rûn en yntusken fokke se merjes út stam 1.
Op de sintrale merjekeuring yn Harich sil harren suksesfolle merje Janke L.W. meidwaan. Dy wurdt op dit stuit traind troch Jelmer Chardon.