Wethâlder Hein Kuiken hat noed oer de ynflaasje: "Bestaanszekerheid staat onder druk"

Hein Kuiken © Omrop Fryslân
As wethâlder mei earmoed yn de portefúlje binne it drokke tiden foar Hein Kuiken fan de gemeente Ljouwert. Troch de hieltyd mar oprinnende ynflaasje komme in protte minsken yn jildproblemen. It fielt somtiden as dweile mei de kraan iepen, jout Kuiken ta.
De gemeente Ljouwert is neffens Kuiken al drok dwaande mei de bestriding fan earmoed. Sa hat de gemeente de enerzjytaslach fan 1300 euro beskikber steld foar eltsenien dy't oant 125 persint fan it minimum lean fertsjinnet. "Daarmee konden we bijna 800 huishoudens extra helpen in Leeuwarden", stelt Kuiken.

Noch gjin oplossing

Dêrnjonken wurdt sjoen nei hoe't minsken dy't it swier hawwe noch mear holpen wurde kinne. Sa set de gemeente yn op it ferbetterjen fan it betiid sinjalearjen fan earmoed. "Zo kunnen we problemen vroegtijdig opsporen."
Dy maatregels binne moai en se sille grif ek helpe, mar it probleem oplosse, is noch in stap fierder. "Ik moet er tot mijn spijt wel bij zeggen dat de problematiek de mogelijkheden van de gemeente te boven gaat", seit Kuiken. "Om armoede echt aan te pakken, moeten er fundamentelere keuzes gemaakt worden op het vlak van inkomenspolitiek en dat ligt toch echt in Den Haag."
Hein Kuiken oer de maatregelen dy't de gemeente nimt om earmoed te bestriden
De gemeente hat ek sels mei de oprinnende prizen te meitsjen. Om te sjen watfoar konsekwinsjes dat hat, wurdt op dit stuit in ynventarisaasje makke fan wat de ynflaasje docht mei it húshâldboekje fan de gemeente.

"Het gaat om miljoenen"

"Dan heb ik het niet alleen over gemeentelijke gebouwen, maar denk ook aan alle sporthallen, zwembaden, culturele instellingen en verenigingsleven, dat gaat om miljoenen", stelt Kuiken.
Mooglik hat de ynflaasje gefolgen foar de begrutting fan de gemeente. "In tegenstelling tot het Rijk, dat moeilijk doet over het nu nemen van maatregelen, gaan we kijken of we de lopende begroting misschien moeten aanpassen."
Yn it slimste gefal soe it neffens Kuiken sa wêze kinne dat foarsjenningen, lykas swimbaden, ticht moatte om kosten te besparjen. "Dat zou wat mij betreft wel echt het laatste scenario zijn."
Kuiken slút net út dat foarsjennings lykas swimbaden ticht moatte om kosten te besparjen
Finansjeel giet it op dit stuit goed mei de gemeente. Plannen út it koälysje-akkoart hoege no noch net yn de iiskast set te wurden. Ljouwert hat op dit stuit noch sa'n 30 oant 40 miljoen euro oan reserves. Dat jild sil ynset wurde om de earmoed te bestriden. "En dat lijkt op dit moment voldoende", sa mient Kuiken.

"Kabinetsbeleid niet doortastend"

De wethâlder fan de PvdA is kritysk op it kabinetsbelied. "Ik vind niet dat er doortastend wordt gehandeld. Voor de zomer was al duidelijk dat de prijzen blijvend hoog zouden zijn. Toen had men ook al kunnen handelen."
It sit Kuiken dwers dat enerzjybedriuwen noch hieltyd 'meunsterwinsten' meitsje. "Daar snap ik niet veel van en het lijkt mij goed dat het Rijk daartegen in actie komt."
"De bestaanszekerheid van een heel groot gedeelte van de samenleving staat onder druk"
Kuiken fynt dizze krisis kwa grutte te ferlykjen mei de coronakrisis. "De bestaanszekerheid van een heel groot gedeelte van onze samenleving staat onder druk. Ik vind dat wij moeten kunnen garanderen dat iedereen fatsoenlijk te eten heeft en in een warm huis kan wonen. Dat is nu heel erg onzeker voor een hele grote groep mensen."
Yn It Polytburo beprate presintatoaren Andries Bakker en Eric Ennema alle wiken mei in gast aktuele tema's yn de polityk. Sjoch hjir nei de folsleine útstjoering mei Hein Kuiken.
No't in protte minsken yn de problemen komme, driigje mear minsken harren hûs út set te wurden. De gemeente is der earder yn slagge om hûsútsettingen yn de measte gefallen foar te kommen. Neffens Kuiken is it yn de gemeente Ljouwert yn 2020 bygelyks mar twa kear foarkaam.
De gemeente kin lykwols net ôftwinge dat it net bart, "Ik denk ook niet dat het noodzakelijk is. Er is een nauw verband met onze schuldhulpverleningsketen om te kijken wat we kunnen doen om deze problemen vroegtijdig op te sporen en daarop te acteren."

"Gewoon meer geld nodig"

De kommende tiid wol Kuiken him benammen ynsette foar it ferheegjen fan besteanswissigens. "We kunnen allerlei maatregelen bedenken, maar er is gewoon geld nodig om de rekeningen te kunnen betalen. Daar zou ik in willen voorzien."
Kuiken tinkt bygelyks ek oan in ferromming fan de bysûndere bystân foar in gruttere groep as de groep dy't gewoanwei yn oanmerking komt foar minimaregelingen.
© Omrop Fryslân