De toan fan Jan Koops: "Onderhaandelen"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"In de jaoren da'k leidinggevende Passeniel en Orgenisaosie was, he'k tal van warkwinkels en studiedaegen volgd om bi'j te blieven in et vak, mar ok om de professionele kwaliteiten op te krikken.
Op ien zoe'n dag was et onderwarp Onderhaandelen. Een bont zelschop van krapan dattig manluden en vrouwluden uut et hiele laand kwam bi'j mekeer in Utrecht om te leren over de fiene knepies van et onderhaandelen.
De toan fan Jan Koops
Want kiek, as leidinggevende mos ik preberen geld los te kriegen veur mien ofdieling en dan was et hiel mooi mitneumen aj' daorbi'j wat technieken van et onderhaandelen onder de kni'je hadden. En et was ok haandig bi'j et onderhaandelen mit vakbonden over ofkoopsommen bi'j ontslag.
Wi'j wodden in vier groepen opdield en die vier groepen elk weer in twiejen. Zo hadde elk van de vier groepen twie onderhaandelende perti'jen. Elke onderhaandelende perti'j kreeg een pepier daor op angeven was waorover onderhaandeld wodden mos.
Mar de dielnemers kregen veural te lezen waor ze zelf veur strieden mossen. De belangen en opstelling van de tegenperti'j weren dus niet hielemaole dudelik en mossen oftaasted wodden tiedens et onderhaandelen.
In oonze beschrieving ston dat d'r in oons laand een hiel geveerlik virus was dat duzenden meensken de dood in jaegen zol. Mar gelokkig was d'r een oplossing beschikber. In et sap van een bepaold soorte van sinesappels zat een stoffien daormit et virus onschaedelik maekt wodden kon.
Prebleem daorbi'j: d'r was mar iene Chinese boer die die sinesappels leveren kon. Oons laand hadde al prebeerd et slim beparkte tal van die speciaole sinesappels op te kopen, mar d'r was een twiede prebleem: d'r was nog een aandere perti'j uut et buterlaand die uut was op krek dezelfde sinesappels.
Oons groepien mos mit die aandere perti'j onderhaandelen en, mit et budget daor we niet over henne gaon mochten, preberen et dodelike virus in oons laand uut te banen.
In et uutrikte pepier ston dat ok de tegenperti'j die speciaole sinesappels neudig hadde om een dodelik virus in heur laand tegen te gaon.
Bi'j oonze tegenperti'j zat een bourgondische Limburger. Hi'j hadde een goeie funktie bi'j een grote gemiente in die perveensie. Hi'j stapte overtuugd van eigen kunnen naor veuren en zol wel even zörgen dat alle sinesappels heur kaante op kommen zollen.
Et pakte verkeerd veur him uut. Mit al zien poeha en grootdoeneri'je streek hi'j in tegen de haoren van oonze onderhaandeler, een vrouw die hiel kalm en rustig dudelik maekte dat zien schreeuwen him niks opleveren zol. Et leup uut op een impasse daor beide perti'jen niks mit opscheuten.
Doe et onderhaandelen tussen oonze beide groepen op niks uutlopen was en ok bi'j de aandere groepen de in et veuren ofspreuken tied d'r op zat, kwammen we allemaole weer bi'j mekeer en kregen we uutleg.
De clou van et verhael was dat d'r gien iene was die zegd hadde waor ze de sinesappels veur bruken mossen. Oonze vrouw die onderhaandelde hadde et nog wel vraogd an de dikdoener uut Limburg, mar die zee dat dat oons niks an gong.
Dat was dom, omreden aanders dudelik wodden was dat beide perti'jen veur de helte van et geld de oplossing veur heur virusprebleem binnenkriegen konnen.
Et zat zo: oons groepien mos et speciaole stoffien uut et sap van de sinesappel bruken. De aandere perti'j had mit een aander virus van doen en hadde verlet van een stoffien uut de schelle van krek dezelde sinesappels.
Awwe de perti'j sinesappels saemen inkopen zollen dan weren beide lanen hulpen bi'j et oplossen van een groot prebleem.
Now wi'k niet de indrok wekken dat de grote preblemen in oons laand oplost wodden kunnen mit verwiezing naor dit iene veurbield. Mar ik kriege hieltied meer et gevuul dat d'r nogal wat groepen binnen die heur opstellen as die Sjefke uut de buurt van Kerkrade: zi'j bin de dikke ik, gooien de bongel d'r in en willen heur niet inleven in aandere perti'jen.
Zi'j hebben iene van die aandere kursussen volgd: de warkwinkel Chanteren of de warkwinkel Veur et blok zetten. Zunde van et geld."