De toan fan Jan de Groot: "Geldwolf"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Betiden dinke je bij 'n bekinde Nederlânder fan: het deuze jonge dat nou norig? Dat hew ik al 'n heel hut met Thomas Acda, froeger een fan de frontmânly fan de band Acda en De Munnik.
Se maakten goeie mezyk met goeie teksten. In 'e jaren negentig waren se op hur hoogtepunt fan roem en súkses. Alles wat se anraakten feranderde in goud. Se motte der fast 'n prot an ferdiend hewwe.
De toan fan Jan de Groot
Souwen die ferdiende sinten fan Acda dan nou op weze werdeur hij him misbrúkke laat foor hele slechte reklame? Dat kin niet âns. Acda mot syn sinten d'r deurhine joegen hewwe, want âns doen je soks echt niet.
Al 'n paar jaar is deuze muzikant en akteur een fan de hoofdrôlspeulers in reklamefilmpys fan 'n groate súppermet. Dut fansels tegaar met 'n man met 'n ândere húdskleur, om 't soa maar te sêgen, want dat is teugenworig ferplicht, soa likent 't. En der hew ik trouwens ok niks op teugen.
Met kromde toanen bekyk ik die reklamefilmpys. Jawis, elkeneen het syn aigen smaak, maar ik fyn 't dus werklik fer-skrik-lik. Och soa obollig.
En Acda mot wel roppig op sinten weze, want je souwen sêge dat at je dat skript leze, je de tekst drekt weer werom geve met 'e opmerking dat dut wel heel slecht is en dat de skrivers fan 't reklamefilmpy maar weer werom na de kompjoetertafel motte.
Niet dus. Hij set waarskynlik syn ferstand op nul, doet betúltsys dat-y 't mooi fynt en hopla: d'r komt weer soa'n ferskriklik flau reklamefilmpy op 'e tillevizy.
En dink nou niet dat soa'n filmpy dan maar een keer op 'n dâg ferbij komt, want op alle sinders wort deuze reklame útsonnen. Dat je sien soa'n filmpy 'n paar keer op 'n avend.
Wat je dan op 'n stoit krije, is dat je al gau de tekst kinne fan 't filmpy. Der betrap ik mijsels ok wel 's op en tik mijsels dan op 'e fingers. Ik skaam mij d'r dan súvver over.
Nag maar 's: dat het soa'n jonge as Thomas Acda dochs niet norig? Acda is in elk gefal 'n heel stik in myn achting sonken en likent nou niks âns as 'n ordinêre geldwolf.
At-y nou Bildts leze kon en hij lâs dut stikky, sou hij him dan doadskame? Nou, der motst maar niet te feul op rekene, met de nadruk op rekene. Ik dink sels dat-y hier om gnize sou. Hij krijt d'r ommers 'n bak sinten foor. En sêg nou eerlik: is hij dan nou gek of bin ik dat? Ik frees fan 't lêste."