De toan fan Jan de Groot: "Help de folgende keer!"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Fleden week woensdeg hoorde ik 'n opmerkilk bericht op 'e radio bij Omrop Fryslân: "Frou (22) slachtoffer fan masturberjende man yn trein: Gjinien holp my."
Nou mot 't niet mâler worre! Werom holp gyneen hur in 'e goedighyd!? Ik kin d'r echt niet bij dat gyneen foor hur in 'e bres sprong. Ja, 't sil fast maklik praten weze om't ik d'r niet bij waar, maar at ik d'r al bij weest waar, dan waar ik seker foor hur opkommen. En mînsen die't mij kinne, wete dat ik dat ok doen sou.
De toan fan Jan de Groot
Eerst even útnandersette wat d'r gebeurde: eand july sat d'r 'n man teugenover 'n frou in 'e train fan Búttenpost na Grunningen himsels opsichtig te befredigen.
De frou sâg soks fansels, maar die ingerd trok him nergens wat fan an, want tidens syn hanneling bleef-y hur maar ankiken. 't Kin niet âns of soa'n kirl is niet helendal goed bij syn hood en derbij ok nag 's behoorlik seksueel frustreerd. Soa'n fint motte se oppakke en fort niet meer loslate, want 't wil mij niet an dat-y 't hier bij late sil. Ik acht de kâns op herhaling groat.
En ni, ik bin gyn psychiater, maar dochs oordeel ik. En dat doen ik ok over de ândere raizgers die't bij de frou in 'e rúmte satten. Jim motte jim namelik doadskame! Hore jim dat? Diep skame om't jim niet in aksy kommen binne. Stelletsy sloppe lullen. Oei, dat is 'n totaal ferkeerd androegen benaming. Grappys passe nou niet. Sorry.
Foor 't folledige ferhaal laat ik de frou an 't woord: "Ik schreeuwde het uit, maar niemand deed iets en ik raasde van: Viespeuk! Waar ben je mee bezig?!"
Dut had totaal gyn útwerking op die ingerd, want hij skreeuwde dat sij hur met hur aigen saken bemoeie most. Nou mot 't niet botter worre! Neffens de frou keken feul mînsen om, maar gyneen deen wat. Skandalig! Of binne die mînsen meskien soa starigan benaud worren in deuze maatskappy der't je alle soorten geweld ferwachte kinne? Sou soamaar kinne, maar dan nag: dan komme je nag foor 'n frou alleen op, dochs? Die late je dochs niet alleen in 'n onfailige sitewasy!? En fooral at je met meer mînsen in 'n koepee sitte. De frou is fansels ergens âns sitten gaan en der heel goed opfongen deur twee al wat ouwere mînsen.
In Grunningen liep die fint hard de train út. Se binne nou op soek na him. Maar at ik syn sinjalemint soa 's deurnim, dan mot dat niet soa'n hele toer weze. Die fint het op syn gesicht namelik 'n tatoeazy fan 'n spin. En soafeul hewwe dat niet. Dus die sil fast wel fonnen worre, nim ik an.
Nou kin ik ok nag 'n hele kollum waiden gaan an 't fait dat 'e frou krekt twee weken later bij de plisy telânde kon foor angifte, maar dat past d'r nou even niet bij. Maar 't is wel och soa merkwaardig dat 't doe krekt kon. 't Gefolg derfan is in elk gefal dat de beelden met die spinnekop al wist binne, want die worre maar 72 uren bewaard.
De frou sait dat 't wel goed met hur gaat, maar wil nag wel 't folgende kwyt en der aindig ik deuze kollum met:
"Ik hoop dat mensen na het lezen van dit verhaal helpen als ze een meisje 'Viespeuk!' horen schreeuwen. Dat doet ze niet zomaar.""