De toan fan Jan de Groot: "Bedraigings"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Aigenlik wou ik 't d'r fleden week al over hewwe, maar alles most doe fansels wike foor de PC. Derom nou de kollum fan fleden week, maar dan dus deuze week.
Dut is ok toegelyk 't enigste luchtige fan deuze kollum, sêg ik jim alfast, want 't is 'n dreeg onderwerp wat ik deuze week met jim beprate wil: bedraigings.
De toan fan Jan de Groot
Niet dat ik sels ooit bedraigd bin, maar 'n steen deur 't rút had fleden jaar soa maar kinnen doe't ik 't in 'n kollum over Wim Engel en syn elfys had.
D'r binne in elk gefal 'n prot Nederlanders die't op soasjaal media bedraigd worre en fooral bekinde Nederlanders motte 't belije. En 't groatste probleem is dat een 'n draigemint d'r flot opsette kin sonder ok maar bedinktiid te hewwen. 't Is namelik soa maklik plaatse. Roetsj en 't staat d'rop. Foordat-y d'r sels erg in het dus.
Kyk, at je sonder soasjaal media een bedraige wille, en derfoor de deur útgaan motte, dan is d'r nag bij't soad tiid om rustig te worren en halfweg de roete te bekommen deur je ôf te fragen at dut allegaar wel soa mot. Faak niet namelik. Tidens soa'n koier hewwe je dus tiid om ôf te koelen. Die tiid geve 'n prot hursels blykber niet op soasjaal media.
Astou met dyn hood boven 't maaifeld útsteekst, dan kinstou d'r hest fergif op innimme datstou an 'e beurt komst. En âns heuge de bedraigers op soasjaal media dij d'r wel an datstou fergif innimme motst
Diep en dieptryst dat 't soa mot, maar d'r binne blykber 'n prot malloaten en die dinke niet na. Sokke persoanen bedraige op soasjaal media ândere mînsen. Dat gaat feulsten te maklik.
Twee weken leden worde politikus Caroline van der Plas met 'e doad bedraigd. Hierdeur besloat se drekt om alle publike optredens foor onbepaalde tiid ôf te sêgen. In watfoor lând leve wij soa starigan? Wat weune d'r in Nederland dochs 'n prot mînsen die't niet deuge!
En wete jim wat soa núvver is en mij dus opfâlt? At d'r 's 'n slachtoffer is die't fan him ôfbyt, sonder te bedraigen trouwens, dan befâlt soks de bedraiger niet en dan krije je de poppen an 't dânsen. Want in 'e regel is soa'n bedraiger fortendaliks op syn toanen trapt en skreeuwt moord en brând dat-y 't niet nimt dat-y soa bejegend wort. Krijt-y potdory 'n koeky fan aigen deeg en dan gaat-y inenen op hoge poaten ferhaal halen en sels 't slachtoffer úthangen. Se worre dus lilk en ferwite de ânder dan weer 'n gebrek an fetsoen Just, feul bedraigers binne ok nag soa dom as oaly.
Ik kin nou wel sêge dat se hier met ophouwe motte, maar dat gebeurt dochs niet. Niet dat ik 'n pessimist bin, al 'n realist. 't Enigste wat ik derom fandaag nag doen kin is om alle mînsen, die't al normaal binne, 'n fijne dâg te wînsen. Die bedraigers niet? Ni. Dat fertik ik. Ja, ik weet 't Maar goed, dan wor ik maar bedraigd. 't Is niet âns. Ik sil d'r niet âns fan worre."