De toan fan Jan de Groot: "The Blue Lagoon"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Tussen myn broer en mij sit twee en 'n half jaar leeftydsferskil. Hij waar dus al stikken feerder in syn ontwikkeling. Onthou deuze sin, want der gaat 't aansen over. Myn broer had dus 't ryk hest drie jaar foor him alleen doe't ik d'r bij kwam te janken.
Welke kant gaat deuze kollum in 'e goedighyd út? At ik niet toefallig de skriver d'r fan weest waar, had ik mij dat ok ôffroegen.
Krekt saai ik dat jim die ene sin onthouwe mosten, want die sou weromkomme. Kyk, der is-y al: hij waar dus al feerder in syn ontwikkeling. Dat murk ik feul later krekt. In elk gefal niet op die bewuste dâg in Luwt.
De toan fan Jan de Groot
Hoe't 't soa kwam dat wij tegaar na de film in 'e stâd gongen, sou'k jim echt niet meer fertelle kinne. Hij sil feertyn of fyftyn weest hewwe en ik soa'n twaalf jaar.
D'r draaide 'n nije film die't myn broer útsocht had om derhine te gaan. As broertsy onderwierp ik mij an myn broer der't je in die tiid teugenop sâgen.
Ik had echt gyn idee hokker film 't waar, laat staan 'n sjênre. Ik kreeg prachtige stranden te sien, palmbomen en fantastys weer.
Wij satten foor de film 'The Blue Lagoon.' Teugenworig weet ik watfoor film 't is, maar doe dus niet. Ik hew 't even opsocht en neffens internet is 't 'n romantise dramafilm."
"Nou, dat dekt de lading niet en dat kamoefleerd de boel ok niet. D'r worde ok niet soa'n prot kamoefleerd. Just helendal niet. De akteur, Christopher Atkin liep in 'e bloate bilg op 'n onbeweund ailând om, maar dat is heel gewoan at mânly dat doen. Maar foor 'n frou, in dut gefal aktrise Brooke Shields, is dat fansels helendal niet soa gewoan. Sij waar sels nag maar sestyn jaar tidens de film. Teugenworig sou soks niet meer mâge at een nag minderjarig is.
Se waar dus nag maar sestyn, maar al heel foorlik foor hur leeftyd en 't woord 'foorlik' kinne je ok wel letterlik brúkke . Ok bedreven se liefde metnander. Dus hoe't se d'r bijkommen binne om 't 'n romantys drama te noemen in plak fan 'n soft-erotise film, begryp ik nag hyltyd niet.
Mij deen dat op myn leeftyd niet soafeul. Ik waar nag jong en waar nag niet soa feer as myn broer doe al waar. Maar myn broer sil fast weten hewwe dat de benaming watfoor film 't waar, mislaiding waar. Hij wou graag de och soa kreaze Brooke Shields sien fansels. En syn klaine broertsy most dan maar even met, wylst syn ferstandlike fermogen op dat stoit nag op 't nivo fan tútsy-tik-en-tik op 't skoalplain sat.
At ik 't 'n leuke film fonnen hew? Ik hew werklik gyn idee, maar ik hew mij fast ferbaasd ôffroegen at 't nou ècht soa wêrm waar in 'e bioskoop. En had ik meskien krekt sokke rooie oortsys as myn broer?"