De toan fan Jan Koops: "Vrede"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Deensdag kregen wi'j een kevot mit de post daor niet ien van oonze beide naemen op schreven was. D'r ston "Aan de bewoner(s) van" en dan oons adres.
Et bleek te gaon om een haandschreven brief van een oons niet bekende ofzender, die heur naeme en emailadres keurig onder an de brief schreven hadde. En aachter op et kevot stonnen ok de postkode en et huusnommer vermelded, dat ik kon heur hielemaole traceren. Et briefien was op de binnerkaante van een zelsmaekte dubbele kaorte plakt.
De toan fan Jan Koops
Ofzender was Marie, een Jehovah's Getuge, die now es niet langs de deuren lopt, mar mit een persoonlik briefien andacht vragt veur waor zi'j zels altied zo waarm veur lopt. Zi'j schrift dat ze graeg bi'j meensken op bezuuk gaot veur een gesprekkien, mar et deur omstanigheden now mit een brief döt. Welke omstanigheden dat binnen, dat blift ondudelik, mar et zol zo mar es kunnen dat corona daorbi'j in et spul is.
De belangriekste bosschop in et briefien is dat d'r een online kongres is van de Jehovah's Getugen over et thema "Streef naor vrede". In de brief staot hoe ik dat kongres op www.jw.org volgen kan.
Et is een allervrundelikst briefien mit op de veurkaante van et kaortien een spreuke uut de biebel: "Gelokkig is de meenske die wieshied vient en de meenske die inzicht krigt." Ik begriep hieruut dat Marie mi'j die wieshied en dat inzicht toeweenskt. Now, dat vien ik hiel mooi vanzels. Dat gelt ok veur de biebeltekst die ze in et briefien zels anhaelt: "Mag de God die hope geft, jim alle bliedschop en vrede geven." Wie kan daor now wat op tegen hebben, daj' zokke teksten toestuurd kriegen?
Dat kongresthema Streef naor vrede, dat is een aktueel onderwarp en et kan gien kwaod om dat de meensken nog es even mit te geven om over nao te daenken. Want laowe eerlik wezen: wat is d'r een on-vrede om oons henne. D'r komt een titel van een boek van Johan Veenstra bi'j mi'j naor boven: De wereld is gek.
Dan daenk ik: och, die wereld is zo gek nog niet, mar d'r bin een protte meensken die d'r een gekkeboel van maeken. Wat veur zin het et om mekeer letterlik of feguurlik naor et leven te staon? Waoromme zoj' mekeer veur rotte vis of nog arger uutmaeken? Moej' es kieken wat d'r gebeurt op de - wat ik in dit verbaand mar even nuum - a-sociale media.
Mit alliend mat er vermelden van een veurnaeme of een verzunnen naeme wo'n de meerst verschrikkelike verweensingen naor aandere meensken uterd of wo'n ze zels bedriegd.
En zeker, d'r gaot een protte mis in oons prachtige laand, mar d'r is gien enkel exkuus om as reaktie daorop dan mar tekeer te gaon, meensken te bedriegen, en spullen van aanderen te verrinneweren.
Mit de vinger naor aanderen wiezen is wel verhipte makkelik, mar et begint mit hoe aj' zels in et leven staon. Aj' streven willen naor vrede, dan doej' niet mit an schellen of bedriegen en dat soorte van gedrag.
Ik vraog mi'j dan ok stark of, of al die schreeuwlillikers die vrede wel willen, of ze wel naor vrede streven. Ze hopen neffens mi'j alliend mar dat et uutlopt op ien grote reboelie. En dan wiezen ze vanzels mit de vinger naor aanderen. Dié hebben et dan daon.
Streven naor vrede. Veur mi'jzels begint dat elke morgen votdaolik nao et uut bedde kommen. Ik pak dan mien kleine knielkrukkien en mediteer twintig menuten. En in de karkediensten daorin ik veurgaon mag, prebeer ik an de haand van biebelteksten ok et belang van die vrede naor veuren te brengen.
Een aander streeft naor vrede deur drie keer op een kliedtien naor Mekka te bugen; weer aanderen lopen hiele aenden in de bos of langs et straand of luusteren naor meziek. En Marie? Marie döt et deur allervrundelikste briefies te sturen. Daor he'k respekt veur. En now mar hopen dat meer meensken naor die vrede streven willen. Vrede is ommers meer dan alliend mar gien oorlog. Vrede begint bi'j jezels en et begint vandaege.