De toan fan Jan de Groot: "De Frôlysfoetbâl"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"D'r is fanavend ok foetbâl op tillevizy", sait myn kollega at ik na huus gaan sil. "Ja, frôlysfoetbâl." Ik hoor 't mijsels sêgen, maar dermet bedoel ik aigenlik meer de menier werop.
Klinkt d'r meskien denigrasy fan 't frôlysfoetbâl út? Dat seker niet. 't Is meer de desinteresse die't de intonasy an myn antwoord gâf. Ik bin nou eenkeer niet soa fanatyk at 't om frôlysfoetbâl op 't allerhoogste nivo gaat. Der bin ik eerlik in.
De toan fan Jan de Groot
Fleden week begon de EK foor frôly, maar jim motte d'r echt niet op rekene dat ik foor alle wedstriden sitten gaan, wilens ik dat altyd al bij de mânly doen. Alleen de wedstriden fan de Oranje-frôly, folg ik.
Frôlysfoetbâl op 't hoogste nivo is ok 'n ânder soort fan sport fergeleken met 'e mânly. Faak is 't allerhoogste frôlysfoetbâl helendal niks an. Dut het te krijen met ônder ândere 't legere timpo, 'n prot bâlferlies en taktys is 't ok niet soa sterk. Kortom: 't is 'n stik minder leuk om na te kiken.
Trouwens, in juny besloat de KNVB dat speulsters fan Oranje tena deselde finansjele beloaning krije as de mânly. De premys binne nou gelyk trokken. 't Gaat dan om 'e sinten die't de internationals krije foor naam- en petretrechten.
Fooropsteld: ik bin foor gelike rechten, maar ik fyn 't dochs wat núvver. Soa't ik al saai, kinne je baide takken gewoan niet metnander fergelikene. 't Nivo bij de mânly is dus feul en feul hoger.
Ok gaat d'r feul meer sinten bij de mânly om. Wat dat betreft hoeve de premys niet lyk trokken te worren. An 'e ândere kant is't goed dat alles gelyk trokken wort en d'r gyn onderskaid meer is.
Men wil namelik gyn ferskil meer hewwe tussen mânly- en frôlysport. O, is dat soa? Nou is dat bij foetbâl ok wel arig lukt, maar at se bij 't reedrijen ok alles gelyk hewwe wille, begin dan ankem seisoen drekt maar met 't instellen fan de 10.000 meter foor frôly.
Deuze dissipline is d'r nou niet bij de frôly. Dut fast deur 't 'swakke geslacht' fan froeger út, al sou ik in deuze tiid de woorden 'swakke geslacht' maar niet meer brúkke. 't Is ok 'n halfwize útdrukking, sêg nou sels. Maar der wil ik met angeve dat dut fast de anlaiding waar dat d'r gyn 10.000 meter foor de frôly is.
En fergeet 't tinnis ok niet. Bij de mânly binne d'r minimaal drie sets en maksimaal fijf. Bij de frôly hoogstens drie. At je alles gelyk trekke wille bij de sport, trek dat dan ok gelyk.
Werom na de EK: ik bin benijd at 't antal oranjekoortspasjinten deuze maand hoger weze sil as 't antal pasjinten met apepokken en korona.
Wij hope fansels allegaar furig dat Oranje Europees kampioen wort. Ik sit d'r in elk gefal foor. En ni, niet halfwiis útdost. Dus gyn bos wuttels op 't hoofd. Dat doen ik bij de mânly ok nooit. En wij motte ommers alles gelyk trekke."