Boeren blokkearje mei trekkers Gordykster iisfabryk fan Twadde Keamerlid De Jong

Ferskate boeren blokkearje sûnt sneontemoarn mei sân trekkers de yngong fan it iisfabryk De Jong's IJS op De Gordyk. It fabryk stie earder ûnder lieding fan D66 Twadde-Keamerlid Romke de Jong.
D66 wol de feesteapel ferminderje om de stikstofkrisis op te lossen. Romke de Jong hat nei syn ynstallaasje yn de Twadde Keamer ôfstân fan it bedriuw naam, fanwegen belangeferfrisseling. Heit Eeuwe de Jong bestjoert it fabryk sûnt dy tiid.
Troch de blokkade kinne se der net yn of út. In tal bedriuwen dat in iiskarre hierd hie, moasten ôfsein wurde. It is net bekend hoe lang't de blokkade duorret.
Boeren blokkearje iisfabryk
Eeuwe de Jong neamt de aksje spitich. "De aksje is rjochte tsjin myn soan. Hy is wol eigener, mar ik bin direkteur/bestjoerder. Hy hat neat mear mei it bedriuw te krijen, ik ha it foar it sizzen. Se blokkearje my no yn myn wurksumheden."
Hy hat in petear mei de boeren hân. "Ik snap de boeren wol en ik snap it boereprotest ek wol. Ik wit ek wat de boeren de lêste 20, 30 jier oer har krigen ha, mar it helpt my no net. Se ha der ek foar soarge dat ik no de molke net by in boer ophelje kin, dus se beneidielje dy oare boer hjir no ek mei."
Ferslachjouwer Willem Vermeltfoort wie op De Gordyk

Gjin molke mear

Ien fan de aksjefierende boeren is Wubbo de Jong. "Syn heit is direkteur, mar Romke is noch wol eigener. Dy keapet de molke by de boer, dat die er earder ek by my. Doe't er as D66-er sei dat de helte fan de boeren fuort moast, die my dat sa sear. Ik ha him doe belle en sein dat der kieze koe: of lid ôf wurde of gjin molke mear krije. Romke bleau achter syn stânpunt stean, dus hy krijt gjin molke mear."
Doe't de Natura 2000-gebieten der kamen, soenen boeren der yn de buert neffens him gjin lêst fan hawwe. "En dat gebeurt no wol. We meitsje de natuer net stikken, we ûnderhâlde it earder, en dat wurdt net sjoen."
De boeren ha mei Eeuwe de Jong praat. "We ha in goed petear hân, oan de kofjetafel. We wolle graach dat Romke ús útdraacht, foar ús opkomt." Se wachtsje noch wol op in reaksje fan Romke de Jong sels. Der liket in impasse te wêzen, want dy reagearret mei in skriftlike reaksje.
Se binne fan doel om noch wol in skoft te bliuwen. "We hawwe it wol oan tiid. It mei him ek wol even sear dwaan."
Twadde Keamerlid Romke de Jong fan D66 © Omrop Fryslân
Romke de Jong jout in skriftlike reaksje:
Boeren hebben vandaag de ijsjesfabriek waar ik eigenaar van ben geblokkeerd. Toen ik Kamerlid werd, heb ik dat bedrijf conform alle regels op afstand gezet. Dat wil zeggen: ik ben geen directeur meer, geen bestuurder en ik heb geen zeggenschap in de dagelijkse bedrijfsvoering.

De huidige directeur is vanmorgen het gesprek aangegaan met de boeren. Van hem heb ik begrepen dat de acties specifiek gericht zijn op mij als D66'er, vanwege mijn politieke overtuiging en de ideeën die wij hebben over de aanpak van de stikstofcrisis en de toekomst van de landbouw.

Ik heb er begrip voor dat boeren hun stem laten horen. Ik vind het echter onbegrijpelijk en onacceptabel dat ze dat doen door andere mensen schade toe te brengen. Het platleggen van delen van Nederland, van bedrijven, van onze snelwegen en andere infrastructuur is niet de manier om je mening te uiten.

De afgelopen weken zagen we nog veel ernstiger vormen van politici intimideren en bedreigen en van geweld tegen politie en hulpverleners. Mijn oproep aan de boeren is: stop daarmee. Zoek het gesprek met politici op een normale manier. Ik, mijn collega Tjeerd de Groot die onze stikstof- en landbouwwoordvoerder is, en alle andere D66'ers staan altijd open voor gesprek. Maar wel vanuit fatsoen en wederzijds respect.