Goutumer toskedokters winne Europeeske priis mei nije app

Melle Vroom (L) en Lodewijk Gründemann (R) © Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
Twa Goutumer toskedokters, Melle Vroom en Lodewijk Gründemann, slepe in Europeeske priis yn de wacht mei in nije app. Dy helpt pasjinten om de tosken better ûnderhâlde te kinnen.
Dental Coach, sa't de app hjit, is in app dy't it folsleine gebit fan de pasjinten yn kaart bringe kin. Dat helpt de pasjinten by it better fersoargjen fan de mûle.
Yn de app stiet in plaatsje fan tosken. De pasjint kin op elke tosk klikke en sjen hoe de tosk derfoar stiet. "Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel bacteriën er zijn", seit Lodewijk Gründemann.
"Zowel de tandarts zelf als de patiënt kan er informatie aan toevoegen. Zo zal de tandarts zelf schrijven dat er extra aandacht besteed moet worden aan bepaalde kies of iets dergelijks. De patiënt kan thuis dan aan het werk met de tanden. Als die goed onderhouden worden, kan hij zelf toevoegen hoe vaak er gepoetst is."
Als een patiënt moet poetsen, kan de app een bericht sturen.
Lodewijk Gründemann
De toskedokter en de pasjint kinne dan op in ôfstân mei-inoar kommunisearje. Dat hat grutte foardielen neffens Gründemann. "Normaliter krijg je een persoon twee keer per jaar in de stoel. Je geeft wat tips en dat is het dan. Nu ben je er op meer momenten bij. Als een patiënt moet poetsen, kan de app een bericht sturen."
Ferslachjouwer Willem Vermeltfoort wie by de toskedokters
It liket in oplossing te wêzen foar minsken dy't net aktyf binne yn it ûnderhâlden fan de tosken. Ferskate toskedokters ha earder dwaande west om dit soarte apps te ûntwikkeljen, mar dat slagge net. "Er zijn eigenlijk twee problemen bij dit soort projecten", seit Gründemann.
"Allereerst kost het gewoon ontzettend veel geld om dit rond te krijgen. Gelukkig kunnen we dat financieren, maar het blijft een gok. Het tweede struikelblok is de privacy van de patiënt. Het ligt gevoelig als alles zomaar in computers ingevoerd wordt, waar vervolgens ook nog meerdere mensen bij kunnen. Wij zijn met juristen in overleg hoe we dat het beste kunnen beveiligen."
Wannear't de app foar alle toskedokters beskikber komt, is noch net dúdlik. Pasjinten kinne der al wol by, mar de app moat earst oan in praktyk ferbûn wurde. Dêr sille Vroom en Gründemann nei sjen. Oan de priis is 10.000 euro ferbûn.