De toan fan Jan de Groot: "Boadskippen"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Na maar liefst 105 jaar is de femily Wassenaar fleden week út de súppermet in St.-Anne stapt. 't Sil eerst even winnen weze dat de femily de laiding niet meer het en je hur niet meer in 'e winkel teugenkomme sille. Maar goed, alles wint snel, het 't leven al faker angeven, en och, je binne ommers ok maar even in 'e súppermet.
Want je wille ommers altiten weer soa gau mooglik de súppermet út? Temînsen ik. Sou soks tipys manliks weze?
De toan fan Jan de Groot
Met 'n wat haastige instelling stap ik namelik altiten de winkel in, maar aigenlik is't dan drekt helendal niet ferskriklik om der te wezen. Dochs wille je d'r weer soa gau mooglik út. Núvver, maar 't is soa. Ik fliig hest de winkel deur al hew ik de priis wonnen dat ik een menút fergeefs winkele mâg.
En d'r binne bij't soad dingen om langer in 'e winkel te bliven as norig is: allegaar lekker eten om je hine, je komme 'n prot kunde teugen en d'r is rustige mezyk te horen.
Dochs gaan ik alle keren wat haastig deur de winkel hine. At 't derdeur komt weet ik niet, dat sil hest wel, maar bij mij is d'r dan gyn inkel belaid te bespeuren. Dan bin ik krekt ergens weest, maar dan ontdek ik dat ik wat fergeten bin en mot weer werom na datselde gangpâd. Onnoadige meters. En dat gebeurt mij niet eenkeer, maar feul faker.
At ik bij eandsybeslút alles hew, dan op na de kassa. Ik kin ok na de selssken-kassa toe, en dat hew ik ok wel 's deen, maar bij de kasjêre de boadskippen ôfrekene is 'n stik geselliger. Trouwens, at d'r 'n mânspersoan achter sit, hyt die dan 'n kasjêr?
Weet ik niet, maar ik hew ok gyn tiid om dat út te soeken, want ik mot ommers gau de winkel út, ok al is't der dus helendal niet ongesellig. 't Blyft teugenstridig.
At ik betaald hew, dan soek ik 'n tafel op om der de boadskippen in 'e tassen te doen. Ok dut mot hard-hard.
En ok dan komt d'r 'n ritueel wat gau 's bij mij gebeurt. Dan kom ik thús en blykt dat ik wat fergeten bin om met te nimmen. Dat lait dan nag op 'e inpaktafel of winkelkarre. Begin juny most ik sels tweekeer werom, want ik had twee produkten fergeten met te nimmen. Bij 't eerste fergeten produkt waar ik d'r nag niet achterkommen dat ik ok 'n tweede produkt fergeten waar. Dat komt dus om't ik alles soa rimpen doen.
Maar alle keren at ik de winkel útgaan, komt de fraag weer in mij op: "Werom most dat nou allegaar weer soa hard?" Boadskiplope is helendal niet soa slim. Ja, dat sêg ik ok altiten at ik bij de tandarts weg kom en d'r niks hoefde te gebeuren
Maar de ândere weeks is dat gefoel d'r al niet meer en stinne je weer: 'Krastes, d'r motte weer boadskippen komme.'"