Sybrand Buma oer flechtlingeopfang: "Je moet slapende hoeveelheid ruimte hebben"

It cv fan Sybrand Buma © Omrop Fryslân
Boargemaster Sybrand Buma pleitet foar permaninte azc's en opfangplakken foar minsken dy't rap in hûs nedich hawwe. Sa soe yn de takomst rapper opfang regele wurde kinne foar ûnder oaren flechtlingen.
Freed besleat it kabinet om in lanlik krisisorganisaasjeteam yn te setten om de opfang fan asylsikers te ferbetterjen. De fêstrûne asylopfang wurdt dêrmei no as nasjonale krisis besjoen.
De opfang komt ûnder oanstjoering fan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te stean. "Het is goed dat het gebeurt, op deze manier kun je beter coördineren", seit de boargemaster fan de gemeente Ljouwert. "Maar daarmee komen er nog steeds niet meer opvangplekken."
Net allinnich de opfangplakken binne in knyppunt. It finen fan minsken is it dreechst, leit Buma út. En dy binne nedich, om't de flechtlingen somtiden ek traumatisearre binne en help nedich hawwe.

Permaninte opfangplakken

Tiisdei kaam de Raad voor het Openbaar Bestuur en Adviesraad Migratie mei in kritysk rapport oer de oanpak fan flechtlingeopfang troch it kabinet. By in lytse flechtlingestream soe de ynfrastruktuer te gau wer ôfbrutsen wurde, wêrtroch't der by in rap groeiende stream net rap opskaald wurde kin.
Buma is it mei dy krityk iens en pleitet foar permaninte opfangplakken, dêr't altyd in berop op dien wurde kin. "Ik geloof zeker dat je een slapende hoeveelheid ruimte moet hebben."
Buma pleitet foar permaninte opfangplakken yn Fryslân
It soe neffens him in idee wêze kinne om kontrakten te sluten mei lokaasjes. "Daarin zeg je dat ze gewoon hun werk kunnen doen, maar als wij een beroep op hun doen dat ze dan hun activiteiten staken en vluchtelingen opvangen."
Dochs bliuwt it lestich om de opfang goed te regeljen, omdat minsken no ek al dreech trochstreame nei gewoane wenningen, seit Buma.
Het is een opvang die we eigenlijk niet willen.
Sybrand Buma oer de needopfang yn it WTC
Dat sjocht er bygelyks ek by de flechtlingen dy't al acht moannen yn it WTC yn Ljouwert sitte. De bewenners dêrfan kamen ferline wike yn protest en gongen yn petear mei de boargemaster. "Ik snap het heel goed. Ik zeg wel: dit is het momenteel. We doen wat we kunnen. Maar het is wel een opvang die we eigenlijk niet willen."
As it oan him leit komme der dus permaninte plakken foar flechtlingen, dy't altyd wer oan te boarjen binne as de flechtlingestream grutter wurdt. "Standaard een azc, en de gedachte is dat dat voor een deel opvang van asielzoekers is, maar een deel ook huisvesting voor andere mensen, die even snel een huis nodig hebben."

Gemeenten ferplichtsje

Wat Buma oanbelanget dogge de Fryske gemeenten harren bêst om opfang te realisearjen. Dêrby rinne guon gemeenten wol tsjin itselde probleem oan dat der somtiden gjin geskikt plak is.
Nettsjinsteande de ynset fan in protte gemeenten fynt er dat de steatssekretaris gemeenten lanlik ferplichtsje kinne moat om opfangplakken te regeljen. "Er zijn door het hele land nog steeds gemeenten die niet doen wat ze moeten doen. Dus vind ik wel degelijk dat de staatsecretaris die mogelijkheid moet hebben."
Neffens Buma moat opnij rekken holden wurde mei útfallen fan tsjinsten troch corona
En dan liket ek it coronafirus de kop wer op te stekken. Buma waard krekt foar it útbrekken fan it firus boargemaster. "Ik ben de burgemeester van de crisis", laket er. "Voor mij persoonlijk was het wel te doen, maar voor de hele samenleving was het een moeilijke tijd."
De ôfrûne dagen rint it tal coronabesmettingen wer op, dat komt ûnder oare nei foaren út in groei fan it tal firusdieltsjes yn it rioelwetter. Buma tinkt dat der noch wolris in nije coronaweach oankomme kin. "Ik denk dat we een jaar krijgen met veel zieke mensen, maar niet dat alles weer dicht gaat."

Ympakt lockdown

It is neffens him ek wichtich dat alles net wer ticht giet. "Ik heb ook veel met jongeren en docenten gesproken, de consequenties van wegvallen van sociale contacten zijn heel groot. Er is een hele grote reden om de hele samenleving door te laten gaan."
Hy tinkt dat it wol wer foarkomme kin dat guon tsjinsten fuortfalle, trochdat der gatten yn roasters falle. "Daar gaan we misschien wel meer last van krijgen. Op scholen, denk aan wat op Schiphol nu gebeurt, of het spoor, waar Arriva de treinen niet meer kan laten rijden. Dat zullen we met begrip voor elkaar moeten doen."
Fan it coronafirus binne wy de kommende tiid yn elk gefal noch net ôf, tinkt Buma. "Ik weet dat het terugkomt. In welke mate weten we niet, maar een aantal jaren zullen we nog die golven hebben."
Buma is kritysk oer de omgongsfoarmen yn de Twadde Keamer
Buma wie earder Twadde Keamerlid foar it CDA. Hy fynt it net slim dat er no net mear yn de lanlike polityk sit, seit er. "Meer vanwege de omgangsvormen dan vanwege de politiek."
It giet der neffens him hieltyd minder fatsoenlik oan ta yn de Twadde Keamer. "Je ziet dat het nog veel meer afbreekt dan het al deed. Je kunt bijna geen debat meer kijken zonder je te schamen."

Stikstofplannen

Yn it ramt fan de koartlyn bekendmakke stikstofplannen protestearre in groep boeren woansdei yn Ljouwert. "Dit was een demonstratie waarbij een aantal trekkers naar het provinciehuis zijn getrokken. Wij zijn een democratie, waarbij de ruimte om te protesteren zoveel mogelijk moet worden gegeven."
Neffens de boargemaster ferrûn it protest goed. "Ik vind dat het goed is gegaan, ik vind het mooi dat de gedeputeerden zeiden het gesprek aan te willen gaan."
Yn It Polytburo beprate presintatoaren Andries Bakker en Eric Ennema alle wiken mei in gast aktuele tema's yn de polityk. Sjoch hjir nei de folsleine útstjoering mei Sybrand Buma.
Dit wie de lêste útstjoering foar de simmer, yn septimber is It Polytburo der wer.
Ynhâldlik fynt er de stikstofkrisis in lestige saak. "Een boer die ik goed ken, daar was ik vorige week nog, hij is biologisch boer en is al veel ingekrompen. Dat vind ik schrijnend."
"Er zijn heel veel boeren in Fryslân die werken met het grootste respect voor de omgeving", fynt de boargemaster. "Maar ze zitten klem in dit systeem van natuurgebieden."
Hy fynt wol dat de stikstofproblematyk oanpakt wurde moat. "Maar ik vind wel dat ik als burgemeester goed moet luisteren naar wat de boeren meemaken, en dat verhaal verder moet vertellen, en dan moet men daar in Den Haag zijn keuze maken."
© Omrop Fryslân