HEA! Goeie! yn Makkum

HEA! Goeie! yn Makkum
Kasper van den Berg en syn frou komme fan de Rânestêd en komme al 20 jier op fakânsje nei Fryslân. Se ha besletten om te ferhúzjen nei Makkum, want se wolle mear genietsje fan it libben.
Kasper hat syn libben omgoaid nei dat hy tsjin in burn-out oan siet. Ferhúzje nei Fryslân, minder wurkje en mear genietsje. Hy wurket no yn Balk as ferpleechkundige, harren boatsje leit flakby en hij is it hûs yn Makkum oan it opknappen. En it gefoel is tige goed.