Flechtlingen protestearje tsjin minne needopfang yn WTC: "Wij worden vergeten"

Boargemaster Sybrand Buma yn petear mei flechtlingen fan it WTC © Omrop Fryslân
Tsientallen flechtlingen dy't yn de needopfang yn it WTC yn Ljouwert wenje, binne tiisdeitemiddei nei it stedhûs rûn om omtinken te freegjen foar harren skrinende situaasje. Dêr giene se yn petear mei boargemaster Sybrand Buma.
Mei pamfletten yn 'e hân stiene flechtlingen by it stedhûs te wachtsjen yn de hoop yn petear te kommen mei boargemaster Buma. Op de posters stiene teksten as: "We leven in een donkere tunnel voor meer dan zeven maanden zonder update over onze situatie" en "We worden vergeten".
Op dizze wize hoopje se net allinnich omtinken te krijen foar de drege omstannichheden yn de needopfang sels, mar ek foar it trage proses yn harren asylproseduere.
Protest fan flechtlingen WTC Ljouwert
Nei goed in heal jier sizze de flechtlingen noch gjin ynformaasje of sels in petear mei it IND hân te hawwen mei in update oer harren ferbliuwsstatus. "Mensen in andere opvangcentra, hebben al wel een afgeronde procedure. Waarom wij niet? Hoe lang moeten wij nog wachten?", freget bewenner Ammar him ôf.

Mentale grins berikt

"Na zeven maanden in het WTC is de mentale grens voor mensen bereikt om te wonen op een plek zonder daglicht, deuren en rust. De stress neemt steeds meer toe. Het is over. Alsjeblieft kijk naar ons."
Doe't de boargemaster hearde dat de flechtlingen harren stim oan him hearre litte woene, ferliet er in gearkomste om mei harren yn petear te gean.

Buma sil yn petear mei IND

"Ik realiseer me dat als mensen met deze vragen voor het stadhuis staan, dat het verstandig is dat de burgemeester zelf komt. Ook omdat ik landelijk contacten heb", sei Sybrand Buma dêroer.
© Omrop Fryslân
Yn in petear mei de flechtlingen, hat Buma tasein foar harren oan de slach te gean. Sa sil er achterhelje oft it kloppet dat harren proseduere stadiger is as yn de rest fan it lân. "Ik wil weten hoe dat precies zit, of dat zo is en zo ja waardoor dat komt", seit de boargemaster.
As it oan de bewenners fan it WTC leit, komt der in kantoar fan it IND yn de needopfang. Dat soe ek it gefal wêze yn Zaandam, wêrtroch't de prosedueres ienfâldich rapper kinne. De boargemaster seit te ûndersykjen yn hoefier't dat mooglik is en komt der sa gau mooglik op werom.
"Het belangrijkste voor deze mensen is dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ik realiseer me heel goed dat als je heel lang in zo'n hal zit, en je geen idee hebt wat er vervolgens gaat gebeuren, dat je dan op een gegeven moment wel even naar het stadhuis wandelt om toch even te zeggen dat je het wel erg lang vindt duren."