De toan fan Jan de Groot: "Slútte"

"Froeger openden burgemeesters panden, maar nou slútte se just panden. Tsja, tiden ferandere. 'n Lintsy deurknippe het plak maakt foor 'n lyntsy snúfgoed.
Jan de Groot © Omrop Fryslân
De toan fan Jan de Groot
Je hore hyltyd faker dat hennepkwekerijen in panden oprôld worre. Alles wort dan ferfolgens innommen en fernietigd. En de burgemeester slút dan 't pand.
Krekt foor myn ferhuzing deen de plisy 'n infâl bij myn overbuurman. Ik weunde doe in 'n fletsy. At die man dat spul ok ferboude, om 't soa maar 's te sêgen, weet ik niet, maar hij handelde d'r al in.
Op deuze maandegoffen ston ik offensfroeg met 'n kollega te bellen en keek in de tussentiid deur 't rút. Krekt op tiid, want d'r kwam 'n bussy an en twee plisyauto's. Se stapten út en ik docht dat ik in 'n speulfilm te lânde kommen waar. D'r kwammen mânly in únniform na búttenen met allegaar 'n skild foor en 'n helm op. Ok had een 'n stormram in 'e hannen. Myn maag maakte even 'n ratslâg. Hoewel je wel fermoede wer't sij infâl doen sille, binne je dochs even benaud dat se dyn deur inramme, want se kinne hur ommers fersinne.
Maar ni, se gongen al na die buurman. Wilens waar ik achter myn foordeur staan gaan. Ik hoorde se datgene sêgen dat je ok altiten op 'e tillevizy hore: 'Politie! Openmaken!", sokssoawat. Ok de bekinde opstelling denen se krekt na. Je konnen dúdlik sien dat se faak na de tillevizy keken
Se ramden de deur in en 'n stikminnig plisys flogen 't huus in. Ik deen myn stoute toffels an en opende de deur. Twee op wachtstaande plisys keken mij ferheerd an. Tsja, wat most ik sêge en dan komme d'r in 'e regel fan die meest onnoazele sinnen út. Ik saai: "Mot ik mij sorgen make?" Hore jim wel? Sloeg nergens op.
Se meneuvelden mij dat ik as de weerlicht weer in huus gaan most. Nou had ik ok niet soa'n ferlet om an deuze aksy met te doen en derom ferdween ik gau weer in huus.
Even later kwammen se na búttenen met de buurman in 'e hândboeien. Dan nag dinke je dat je drome en dat 't niet echt waar. Maar ik weet dat 't allegaar nag goed in myn hoofd sit en dat der ok nag nooit rúmte weest het foor ferdovende middels. Fergeleken met de buurman waar ik maar 'n suurtsy. Ik hew nooit rookt en drugs brúkt.
De folgende dâg worde nag maar 's befestigd dat ik niet droomd had, want 't huus waar sloaten deur de burgemeester. 't Worde fersegeld en drie maanden bleef dut soa. Heden, wat kinne je wat beleve as suurtsy, h'n, fine jim ok niet?"