FIDEO: Tsjerketsjinst út de Oastertsjerke yn Kollum wei

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst mei in oekumenysk karakter út. Yn de moanne maaie is dat út de Oastertsjerke yn Kollum wei.
De tsjinst wurdt fersoarge troch de Fonteintsjerke fan Bûtenpost. Foargonger is Gerbram Heek. De muzikale bydrage komt fan Anne-Clair Brouwer, Jeremy Langevoort, Bert Jaap Bosma, Theo Boven, Lieke Hoekstra en Anne Heek. Oargelist is Freek Steenbergen.
De liturgy fan de tsjinst is hjir te finen.