Ljeppersklup Burgum wreidet út, mar jeugd aktyf hâlde bliuwt dreech

Nard Brandsma oan it ljeppen yn Burgum © Martin de Jong Fotografie
Hoewol't it jild der noch net is, is de Ljeppersklup fan Burgum begûn mei it útwreidzjen fan de akkommodaasje. Wachtsje wolle se net, want der komme hieltyd mear groepen te springen.
Dêrom moat der ûnder oare in nije omklaairomte komme. Der wienen twa dûsen foar froulju, trije foar manlju en wat romte dêr't se har omklaaie koene.
Dat wie gewoanwei genôch, fertelt foarsitter Hans Helmholt fan de klup. "Bij wedstrijden en trainingen is dat geen probleem, dan gaat er altijd maar één persoon tegelijk nat. Maar we krijgen steeds meer aanvragen voor clinics, vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes, scholen die hier komen. Dan merken we dat we te weinig kleedruimte hebben."

Jild moat noch komme

Foar it jild hat de klup de hoop fêstige op it Iepen Mienskipsfûns. Dat wie noch net by de earste klap fuort raak. "We hadden subsidie aangevraagd bij de eerste tender, maar dat heeft het helaas net niet gehaald. Bij de volgende tender doen we weer mee."
De fergunning hat de klup al wol binnen en dêrom is de bou ek al begûn. "De fundering is gestort. Nu moeten we gaan opbouwen, dat is allemaal in eigen beheer. Gedurende een seizoen gaat dat niet heel snel. Na het seizoen gaan we het afbouwen."
Der wurdt flink ferboud op it terrein © RTV NOF
Wylst der wol mear drokte is fan groepen dy't te ljeppen komme, wurdt it hieltyd dreger om de jeugd fêst te hâlden, neffens Helmolt. Se krije faak in baan as se wat âlder wurde, en dan komt it ljeppen op in leger plan.
Het is goed om daar gedegen onderzoek naar te doen.
Hans Helmholt wol witte wêrom't jeugd ophâldt
Helmholt wol sjen oft se dêr wat oan dwaan kinne. "We willen bij oud-fierljeppers, jongelui die gestopt zijn, horen waarom ze precies gestopt zijn. Want ik zeg wel dat ze stopten omdat ze een baantje hebben gekregen, maar misschien is er ook een heel andere reden. Het is goed om daar gedegen onderzoek naar te doen."
Dan is de kâns ek wat grutter dat Burgum by de senioaren by de manlju ek toppers ôfleveret. "Dat ontberen we nu nog. We hebben gelukkig wel een meisje en een dame in de topklasse. En bij de jongens zelfs vier van de acht."
RTV NOF seach by de ljeppersklup yn Burgum:
Kommend wykein is Burgum foar it earst dit seizoen it striidtoaniel. Dan is de tredde wedstriid yn de earste klasse. "Er is in Fryslân nog geen 20 meter gesprongen dit weekend. In Holland al 21 meter. Dus ik probeer ze een beetje te kietelen hier."
Hy rekkenet op de earste Fryske sprong fan fierder as tweintich meter. "Bijna alle schansrecords hier zijn ook Friese records, dus de ljeppers weten dat ze hier ver kunnen komen."