De toan fan Jan Koops: "Ziek"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Een peer weken leden ha'k et aorig te pakken. Drie zelstesten gavven gien corona an, dus laowe et mar holen op een ordinaire griep. Alhoewel: een kleindochter had ok drie negatieve zelstesten, mar bleek tóch corona te hebben.
De toan fan Jan Koops
Mar goed: ik lag op bedde mit flinke koorse, heufdzeerte en ik hoestte de stembanen zowat de keel uut. Jim hebben et doe doen moeten mit een herhaeling van mien aldereerste kollum. Et was niet aanders.
Mar et was eins niet neudig west en pak een oolde kollum van de plaanke, as ik mar zo toek west was en hadde iene op reserve liggen had. Ik hebbe ommers een ofspraoke mit de Omrop en moet d'r dus eins zels veur zorgen dat ik mezels vervangen kan. Dat ik bin al van doel en prebeer de kommende weken een kollum op veurraod te maeken; veur et geval dat ie weten ommers mar nooit.
Now is et nóg es uutzenden van een wat humoristische kollum van krapan een jaor leden nog wel te proemen, temeensen dat hope ik. Mar een peer daegen ziek wezen kan ok veerdergaonde gevolgen hebben.
Oflopen maendag hebben twie mitwarkers van Riekswaeterstaot heur ziek melded. En laot et now krekt de twie zonuumde 'tunneloperators' wezen die mekeer vervangen moeten as de aander ziek is.
Et gevolg was dat de twie kilemeter lange Ketheltunnel bi'j Rotterdam dichte mos. Ofspraoke in Europe is bliekber dat de veilighied van zoe'n tunnel in de gaten holen wodt deur zoe'n tunneloperator. Is dat passeniel niet beschikber dan moet de tunnel dichte.
Deur twie zieken stonnen d'r lange ri'jen mit auto's en vrachtwaegens stille veur de tunnel en reden ze op omleidingsroutes die hielemaole niet berekend binnen op zuvule verkeer. Ok op aandere autowegen stonnen d'r daordeur lange, lange rijen mit auto's.
De woordvoerder van Riekswaeterstaot, vrouw Van Slegtenhorst, was niet onder de indrok en zee: "Normaal warkt oons systeem goed. Wi'j warken mit een vaaste operator en een kollega die him vervangen kan as et neudig is. Zels tiedens corona huufde de tunnel niet dichte, dat dit is echt een uutzonderlik geval."
Neehee, docht ik doe, dít is niet uutzonderlik; et is uutzonderlik daj' tiedens corona gien preblemen had hebben. Mar juust deur corona hadden jim wakker wodden moeten: wat doewe as beide operators heur toegelieke ziek melden?
Vrouw van Slegtenhorst prebeerde nog heur straote schone te vegen en zee "Dit was spietiggenog overmacht en dan staot de veilighied veurop!" Nee, docht ik doe weer, niks overmacht. Jim hebben et gewoon niet goed op odder!
Een extra prebleem was neffens de woordvoeder ok nog es, dat elke tunnel weer aanders is en dat et passeniel opleided wodt veur mar iene tunnel. "Dan kuj' niet zomar veur een aandere tunnel an de bak", zee ze.
Now weet ik niet hoe oold vrouw van Slegtenhorst is, mar in de jaoren tachtig leerden wi'j in de opleiding al et begrip job-rotation. Dit 'rondgaon van taeken' hoolt in dat mitwarkers mekeers wark doen gaon en dus tiedelik ruilen van baene of ofdieling. Dit maekt dat et passeniel vule meer inzicht krigt in et hiele warkpreces, mar en daor gaot et mi'j now omme et maekt ok dat de warkgever minder kwetsber is omreden meensken mekeers wark vlot overnemen kunnen.
"De veilighied staot veurop", zee ze dus. Now dan moej' neffens mi'j zorgen dat et wark van de iene votdaolik deur een aander overneumen wodden kan. Zó uutzonderlik zal et toch niet wezen dat twie mitwarkers van eenzelde ofdieling toegelieke ziek binnen.
Now bin ik ok weer niet altied even gelokkig mit dat rondgaon van baenen, mit die zonuumde job-rotation. Mark Rutte haelde wat foefies uut zodat hi'j zeggen kon dat d'r toch hiel aandere meensken op de menistersposten zatten in de ni'je regering.
Zo ruilden de menisters van Buterlaanse Zaeken en van Financiën mit mekeer. Boekhoolder Hoekstra moet now diplometieke gesprekken voeren gaon en diplomate Kaag warkt now de adminestraosie bi'j. En de vrouw van Binnerlaanse Zaeken staot now veur et leger; mondkappiesman De Jonge moet now ni'je huzen bouwen laoten en Kuipers, de man die in zowat elk praotpregramme over corona an taofel zat, die mag now zeggen dawwe oonszéls beter veurbereiden moeten op een volgende corona-epidemie. Zels wet hi'j bliekber niet hoe hi'j dat anpakken moet.
Nee, dat rondgaon van taeken is niet altied et ei van Columbus, mar bi'jtieden haost et peerd van Troje.
Mar goed, bi'j Riekswaeterstaot moe'n ze nog mar even bi'jles kriegen op de opleiding Bedriefskunde.
En ikzels? Ik moet as de bliksem zorgen veur een reservekollum."