De toan fan Jan de Groot: "Nafloite"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Sels bin ik nag nooit nafloaten. Ok niet útfloaten trouwens, maar dat is heel wat âns. Inderdaad, útfloite is hest 't teugenoverstelde fan nafloite.
De toan fan Jan de Groot
Maar ik wil 't dus deuze week hewwe over 't op straat nafloite fan frôly en sels maisys. Dat waar fleden week in 't nijs. Naomi Kroese is fyftyn jaar en het der 'n prot last fan. Se sait dat se sels nafloaten wort at se met hur hait deur Luwt loopt. Ok dan durve die mânly wel. Ja, ik skriif 't in meerfoud, want neffens mij is dut puur groepsgedrag. Ik dink dat 'n man alleen namelik niet soa gau 'n frou of maisy nafloite sil, maar in 'n groep al. Want dan fersterke se nander en dut fine se op dat stoit stoer!
Maar Naomi is soa starigan helendal klaar met dat nafloiten.
En sij is dus fyftyn jaar, foor de wet nag 'n kynd, en dan nafloaten worre deur folwassen mânly. Wat binne dat dan 'n protsy sielige, maar toegelyk gore en asoasjale mânly bijnander. Bah! Floite naar 'n maisy fan fyftyn! Skame jim jim niet!? En dat is nag niet alles, want se floite niet alleen na hur, soa sait Naomi, want se skreeuwden hur ok nag 't folgende achteran: 'Lekkere tieten.' Hur hait waar soa mâl as 'n spiker. En terecht.
Wat is dut gedrag fan die mânly dochs tryst. Sokke persoanen motte je gewoan anhouwe en 'n hoge boete geve. Meskien ok wel opslútte, want 't is dochs 'n form fan seksueel geweld, fyn ik, der't frôly ônder laide.
En met 'n domme kreet as "'n frou mot 't as 'n komplimint beskouwe at se nafloaten wort. Dat betekent dat se kreas is", motte se drekt ophouwe. Want, heren, soa werkt dat helendal niet. Ophouwe dus om soa te dinken.
Tegaar met nag twee ânderen plait Naomi foor 'n meldpunt straatintimidasy in Luwt. "Want alleen als duidelijk is hoe groot het probleem is, kan er wat aan worden gedaan", fynt Naomi.
Ik kin in elk gefal met opheven hood sêge dat ik nag nooit 'n frou of maisy nafloaten hew en sil dat ok nooit doen. Maar goed, dan blive d'r blykber nag genog mânly over die't dut al doen en dat mot soa gau mooglik ophouwe. En ok nag bij maisys fan fyftyn jaar! Hoe diep kinne je sinke as folwassen kirls?
Sille wij metnander ôfprate dat wij sokke frustreerde kirls tena anspreke op hur gedrag at wij hore at frôly nafloaten worre? Hewwe jim de moed om sokke mânly werom te floiten? Nou, ik al!"