UNICEF kritysk oer needopfang WTC Ljouwert: "Skealik foar ûntwikkeling bern"

De grutskalige needopfang fan flechtlingen yn it WTC yn Ljouwert is skealik foar bern. Dat fynt UNICEF Nederland. Yn it WTC yn Ljouwert wurde op it stuit 600 flechtlingen opfongen, wêrfan 120 bern.
De situaasje yn it WTC yn Ljouwert is min foar bern en famylje, seit in bewenner
Neffens UNICEF moatte de bern sa gau mooglik ferhúzje nei lytsere opfang 'waar wel ruimte is om gewoon kind te zijn'. De grutskalige opfang hat neffens de organisaasje in negatyf effekt op de ûntwikkeling fan bern.
Arja Oomkens, spesjalist bernerjochten by UNICEF, hat mei de bern yn Ljouwert praat. "Ze vertelden ons over gevoelens van stress, angst en onzekerheid. Maar ook over pesten en niemand hebben om mee te praten."

Gjin privacy

Flechtlingen yn de opfang kleie oer te min privacy. Oomkens fynt dat terjochte: "Wij vinden echt dat de opvang ongeschikt is voor kinderen om te verblijven. Iedereen kan elkaar horen, er is geen privacy. De slaapkamers worden gescheiden door een paar schotjes."
It wenjen yn in grutskalige needopfang hat neffens Oomkens grutte gefolgen foar bern. "Je merkt dat kinderen in isolement gaan en geen sociaal contact meer maken. Ze zijn dan ook niet goed in staat meer om onderwijs te volgen."
Minsken yn de needopfang yn it WTC yn Ljouwert © LEO Middelsé
Neffens har fergruttet dat wer it risiko op ûntwikkelingskea of trauma. Dat kinne de bern der net by hawwe, leit se út. "Je moet ook bedenken dat de kinderen in het land van herkomst en op de vlucht al veel hebben meegemaakt dat ze nog moeten verwerken, en extra aandacht nodig hebben als ze hier komen."

Bern foarrang

It WTC yn Ljouwert wie yn earste ynstânsje bedoeld as tydlike opfang, mar de measte flechtlingen ferbliuwe dêr no al in heal jier. De flechtlingen kamen sels al mei in petysje en in brânbrief oan ferskate ynstânsjes, lykas de Ombudsman en it COA.
Arja Oomkens UNICEF hat noed oer needopfang WTC Ljouwert
"De grootschalige locaties, waaronder Leeuwarden, zijn echt ongeschikt voor kinderen. Daarom vragen wij om kinderen voorrang te geven op kleinschalige opvang, een stabiele plek waar ze tijdens hun asielprocedure kunnen verblijven."
En salang't dy plakken der noch net binne, moat neffens Oomkens yn alle gefallen oan de minimumeasken foar opfang fan bern foldien wurde.
De needopfang yn it WTC yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Lennard Geerts
By wurkgroep Steun aan Vluchtelingen hawwe se ek noed oer de situaasje fan flechtlingen yn it WTC yn Ljouwert. "Het zit scheef", fynt Jenny Mink fan de wurkgroep. "De komst van de Oekraïense vluchtelingen en de verlenging van de opvang in het WTC was het voor ons de druppel, toen hebben we geschreven."
De wurkgroep fynt it bryk dat it lang duorret om wenplakken foar de flechtlingen yn it WTC te finen. "Er kan wel op korte termijn opvang geregeld kan worden voor Oekraïners, wat ook helemaal terecht is, maar dan kan dat ook voor deze mensen. Een vluchteling is een vluchteling."
Het kan echt niet langer zo.
Jenny Mink fan de wurkgroep Steun aan Vluchtelingen oer de needopfang yn it WTC
Mink begrypt wol dat de gemeenten en de oerheid yn in lêstige situaasje sitte. "Er is een woningtekort, een toename aan vluchtelingen." Dochs ropt de wurkgroep de gemeente op om mei it COA en oare organisaasjes yn petear te gean oer oplossingen. "Denk aan noodwoningen, denk aan containerwoningen."
Flechtlingen langer yn it WTC sitte litte kin yn alle gefallen net, fynt se. "Daar moet je oplossingen voor zoeken. Het kan echt niet langer zo."