Konklúzjes Rekkenkeamer 'iensidich': "Subsidies weidevogelbeheer geen weggegooid geld"

Fryske greidefûgelbeskermers biede de evaluaasje fan it greidefûgelbelied fan de ôfrûne jierren oan de Twadde Keamer oan. Se dogge dat om't se tinke dat dêr in fertekene byld fan it resultaat fan it behear is.
De kampanje 'Gewurde litte' fan it inisjatyf 'Grutsk op ús Greidefûgels' © Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
De Algemene Rekenkamer kaam earder mei de konklúzje dat dat behear net wurke hat. Neffens de Fryske greidefûgelbeskermers leit dat oars.

'Iensidige konklúzjes'

"De conclusies van de Algemene Rekenkamer zijn wel heel eenzijdig", seit Ernst Oosterveld. Hy wie earder sekretaris fan it Olteterp-oerlis. Dêryn binne de greidefûgelbeskermers feriene.
"Dat het niet goed gaat met de grutto, is correct. Dat zien we in Fryslân ook. Maar we zien ook dat die achteruitgang bij gesubsidieerd beheer veel minder is dan zonder bescherming."

Oanfalsplan

It subsydzjejild foar greidefûgelbehear is perfoarst gjin fuortsmiten jild, fynt Oosterveld. "In gesubsidieerd beheer is de achteruitgang van de grutto, de kievit en de scholekster een factor vijf minder dan op regulier boerenland. Zonder het beheer waren er behoorlijk minder weidevogels geweest dan nu."
Mei it Aanvalsplan Grutto hoopje de greidefûgelbeskermers de efterútgong te kearen. "De provincie Fryslân heeft het omarmd. Het is de bedoeling dat we grote weidevogelkerngebieden van zo'n 1.000 hectare met kruidenrijk grasland en een hoog waterpeil creëren."

Mear tiid nedich

Om dat op te setten, is tiid nedich. Op dit stuit is der foar de finansiering in kontrakt fan fiif jier. Dat is te min om boeren te stimulearjen om greidefûgelbehear op te nimmen yn de bedriuwsfiering, stelt Oosterveld. "In die grote kerngebieden kunnen boeren met vijf jaar niet uit de voeten. Dat zou op zijn minst een jaar of dertig moeten zijn."
Mei it oanbieden fan de evaluaasje fan it greidefûgelbelied oan de Twadde Keamer hoopje de greidefûgelbeskermers dan ek op mear stipe. "Dat ze niet de conclusie trekken dat het geld voor het weidevogelbeheer weggegooid geld is en dat het voor de lange termijn noodzakelijk is om de weidevogels in de benen te houden."
Ernst Oosterveld fan it Olteterp-oerlis