De toan fan Jan de Groot: "Woudpiken"

"Wat hewwe Bilkerts met mînsen út 'e Wouden? Niet feul. En wat hewwe Woudpiken met Klaaiklútten? Ok niet feul. Nou, dat waar 't dan. Tot nije week.
Jan de Groot © Omrop Fryslân
De toan fan Jan de Groot
Even serieus: d'r wort wel 's said dat Bilkerts en Woudpiken nander niet lêge. Maar is dat wel soa? Jawis, mînsen fan 'e Wouden binne al wat âns as Bilkerts binne, maar dat sille sij ok fan ôns fine. Ik fyn Woudmînsen al 'n wat apart slâg folk, sêg ik eerlik, maar dat binne de Bilkerts aigenlik ok.
Ik kom d'r niet soa faak om't ik der gewoan niet feul te soeken hew, maar die keren dat ik d'r weest bin, fiel 't mij op dat 'n prot mânly in befoorbeeld Swaagwesteinde klompen an hewwe.
Op internet hew ik ooit 's lezen dat Bilkerts en Woudpiken nander graag beskimpe mâge. Dus wat gekansteke. Onskuldig dus. Ik noem 't sels húnne. Op 't werk hew ik dat ok. Ik kin poerbest met een fan de woudpiken der opskiete, maar wij mâge graag even húnne. Soa gaat dat dan: "Hé, smirge Woudpyk." En hij: "Smarge Klaaikluut." Ik dan: "Wat silstou? Roezy soeke? Dan hestou de klau alweer bij dyn mes, dink. Wij kinne 't temînsen altiten met ôns mônd oprêde." Hij: "Mast dyn harsens hâlde, homp fleis." En dan gnize wij.
Ik skriif dut allegaar om't lessen 't 'Wâldpykpaad' in Búttenpost offisjeel opend worde. Gyn probleem fansels; ik hoop dat se der 'n prot genot fan hewwe sille.
Maar... wat mij opfiel in 't nijsbericht hierover waar 't folgende stikky: "Het Wâldpykpaad is een route voor de echte Wâldpiken die buiten de paden willen wandelen over de schouwpaden van het Egyptebos." Dut is as eerste 'n swevende tekst en dat likent mij niks foor 'n Woudpyk. Ok niet foor 'n Bilkert trouwens.
As tweede is 't núvver dat d'r over dut pâd alleen maar echte Woudpiken koiere mâge.
Maar wat is nou 'n echte Woudpyk? Motte je derfoor meskien 'n inburgeringskursus folge? Of binne echte Woudpiken de nijs al noemde mînsen met klompen an? Kin een mij dus fertelle wanneer je nou 'n echte Woudpyk binne?
Ho wacht, d'r staat in 't bericht ok nag 't folgende: "Een Wâldpyk doet dingen "oars as oars" en is "grutsk op 'e romte".
Tsjong, dat is dus 'n Woudpyk... Die doet dingen âns as âns... Maar hé, dat doet 'n Bilkert ommers ok. En 'n echte Woudpyk is groats op 'e rúmte... Nou, at d'r een streek kaal en feul rúmte het, dan is dat fansels 't Bildt wel. Dus der klopt niks fan.
Maar wij kinne 't ok fan 'e ândere kant bekike fansels: een fan 't Bildt en een út 'e wouden hewwe meer metnander gemeen as de Klaaiklút en Woudpyk sels dinke..."