De toan fan Jan de Groot: "Fet"

"Met 'n groepy mânly binne wij fleden week naar Ingeland weest. Na Liverpool om presys te wezen. Wij binne wel 's faker naar Ingeland weest met 't ekskús om der 'n foetbâlwedstriid te bekiken. Dat doen wij ok wel, maar wij mâge ok graag in 't Ingelse weer sien. Dat wij hewwe ok 'n prot pubs besocht.
De aventuren die't wij der beleefd hewwe, kinne wij maar beter foor ôns sels houwe, want elkeneen lústert nou fansels met.
Maar bútten 't fait dat Liverpool 'n smirge stâd is, is't ok 'n stâd met opfâlend feul hele dikke mînsen. Ni, niet dikke mînsen, al waren die d'r ok bij 't soad, maar ik bedoel echt hele dikke mînsen. Se frete der hest alleen maar fet en súppe as muzen. De levensstyl is der och soa ongesond. Op alle straathoeken liepen wel obisitas-pasjenten, soa'n spultsy waar 't. Soawel hele dikke en waggelende mânly as ok frôly. Se kwammen hest niet foorút.
Ut ondersoek blykt dan ok dat de gemiddelde leeftyd in Liverpool fan mânly maar seuventig jaar is en dan mâge se nag blij weze ok, soa ston d'r sels achter. Frôly kinne wat ouwer worre, maar 77 jaar is ok niet bepaald 'n fantastys foorútsicht.
Ok de kines binne feul dikker as bij ôns. Se worre der gewoan soa opfoeden. 't Likent wel as de ouweloi dut 'n normale levensstyl fine. Foor ôns op 'e foetbâltribune sat 'n hait met syn omfangrike seuntsy. Die worde hyltyd foldoud met snôbersgoed en ânder ongesond eten. Foor dat jonky waar 't 'n gyn foetbâl-, maar 'n freetwedstriid.
Maar an 'e ândere kant waren d'r ok frôly en maisys die't al foldenen an 'e normale lichemsformen, al waren die feer in 'e minderhyd. Feul derfan hadden die saterdegavend dan weer 'n opmerklike klerestyl: hele korte rokkys en jurkys werbij dus 'n heel prot rúmte overbleef foor de bloate benen. At maisys en frôly bij ôns in Frysland sokke rokkys andoen souwen, dan hadden 'e ouweloi nooit toestimming geven om soa op 'e kletter te gaan. Bij goenent konnen je gewoan niet meer spreke fan 'n rokky, maar leken 't krekt al hadden se soa'n lint om 'e kont sitten die't je bij 't gimmestyk om 'e nek hewwe om onderskaid in twee pertijen te krijen bij 'n spulform. Dut waar niet seksy meer, maar hoerig en ordinêr. Echt, acht fan de tien jonge maisys en frôly kleedden hur soa. Op 'n geven momint skoaten wij der gewoan fan in 'e lach.
En mekeert d'r dan niks an jim, heren? Nou, in fergeliking met de meeste mânly der binne wij allegaar David Beckham's met billichys as plisyhonnen.
Maar eerlik is eerlik: d'r mekeerde ok wel wat an ôns, want doe't wij in Liverpool fertelden dat wij naar 'n wedstriid fan Wigan Athletic weest waren, worden wij gewoan útgnezen. En dat begryp ik wel, want die wedstriid waar ferskriklik slecht. Alleen dat dikke jonky foor mij had dus 'n leuke overdâg. Foor him mocht de wedstriid wel fierkeer drie kertier dure. 'n Kertier waar foor ôns achterôf ok wel genog weest."