Caroline de Pee (CDA): 'It CDA sil skerper stelling nimme moatte'

It CDA moat dúdliker stânpunten ynnimme en him skerper formulearje. Dat fynt waarnimmend foarsitter Caroline de Pee fan de gemeente Waadhoeke.
© Omrop Fryslân
De partij rekke by de ferkiezings yn maart yn de measte Fryske gemeenten ien of mear sitten kwyt. "Dat is wel spijtig. We hebben in de provincie zeventien zetels verloren", seit De Pee.
"Daar zal ook het landelijke gebeuren een rol in hebben gespeeld", tinkt De Pee. "Ik wil het niet afschuiven. Het is wel wat onrustig geweest, en dat heeft ook z'n invloed op wat er hier in Fryslân speelt."
Neffens har lei it yn alle gefallen net oan de kampanje. "Ik heb zeker wel het gevoel dat we een goede campagne hebben gevoerd, we hadden ook een hele mooi lijst. En toch van acht naar zes zetels. Het is soms ook lastig om te achterhalen waar hem dat in zit."
De Pee oer it ferlies fan it CDA by de gemeenteriedsferkiezings:
Yn trije gemeenten docht it CDA net mei oan de formaasjepetearen, dat is ek it gefal yn de gemeente Waadhoeke."Ik had het niet verwacht. We dachten dat we in elke combinatie wel in nodig zouden zijn als CDA", seit de fan oarsprong Dokkumse.
"Maar goed: er zijn vier grote partijen in onze gemeente, dus het was ook een mogelijkheid voor de andere partijen om met elkaar door te gaan."
En dat is it gefal: ynformateur Peter van der Voort advisearret in koälysje fan SAM, Gemeentebelangen en FNP.
It betsjut dat De Pee nei acht jier har baan as wethâlder kwytreitsje sil. "Dat hoort bij het politieke gebeuren. Je weet als je hier aan begint; het is een prachtige baan, maar een onzekere werkgever."
"Er is werk aan de winkel voor het CDA", seit De Pee:
Neffens De Pee moat it CDA no sjen hoe't it by de folgjende ferkiezingen wer sterker stean kin. "Ik heb wel gehoord dat we misschien wat duidelijker stelling mogen nemen."

Skerper formulearje

Dêr't it CDA him earder dúdlik as partij foar de lânbou profilearje koe, ûnderfynt it yntusken op dat mêd konkurrinsje fan bygelyks de BoerBurgerBeweging. "De BBB is ook een partij die zich heel duidelijk profileert op de landbouwsector. Wij omarmen die sector ook, maar wel iets breder."
De Pee sjocht dat har partij him op guon punten dan ek dúdliker profilearje moat. "Er zijn best veel leden die zeggen, geef nu gewoon goed aan waar het CDA voor staat. Dat zal voor de verkiezingen, provinciaal en voor de waterschappen, nog een heel mooie uitdaging worden."
Yn It Polytburo beprate presintatoaren Andries Bakker en Eric Ennema alle wiken mei in gast aktuele tema's yn de polityk. Sjoch hjir nei de folsleine útstjoering mei Caroline de Pee.
Oan de oare kant is it politike lânskip ek feroare, fernimt se. "En we zijn best een middenpartij, de samenleving is best wel wat gepolariseerd. Dat is wel een uitdaging." Dochs tinkt se wol dat der yn it hjoeddeiske politike lânskip in plak is foar it CDA.
"Er is ook een stille meerderheid, die zijn stem niet zo duidelijk laat horen", tinkt De Pee. "Maar er is nog wel werk aan de winkel voor het CDA."

Gearwurkingen

Lykas der by PvdA en GrienLinks sjoen wurdt nei hoe't der nauwer gearwurke wurde kin, soe dat foar it CDA en de ChristenUnie ek in mooglikheid wêze kinne.
De Pee sjocht wol potinsje yn sa'n gearwurking, mar fynt ek dat de partijen los fan de kristlike basis oare oerienkomstige stânpunten hawwe. "Het lijkt me heel goed om die gesprekken daarover te voeren", seit De Pee.
De Pee oer nauwer gearwurkje mei de ChristenUnie:
"We zitten nu in de oppositie, zij met één zetel, wij met zes. En we zoeken elkaar nu al wat meer op."
As it om in yntinsive lokale gearwurking giet, hâldt se de mooglikheden dan ek iepen: "Ik sluit niks uit. Ik denk dat het in Waadhoeke zeker kan."
Se fynt dat der yn alle gefallen wat feroarje moat, sadat it CDA der by de folgjende ferkiezingen wer stiet. "Ik zit hier nog strijdbaar. Het is goed dat we het gesprek aangaan. Het gaat even mal, we moeten echt kijken hoe we er met de verkiezingen volgend jaar weer staan."
© Omrop Fryslân