De toan fan Jan de Groot: "Afke"

"Binne jim ok 'n bitsy senuwachtig at Afke Boven 't NOS-nijs presinteerd? Ik al, bekin ik eerlik. En werom? Ik kin hur namelik niet eens persoanlik, laat staan dat sij mij kin. Maar ik hew al 'n fermoeden werom at ik wat senuwachtig bin. Maar der kom ik aansen op.
Ik hew dus wat kriebels at Afke presinteert. En niet deur hoe't se d'r út siet, foordat wij der praatsys over krije.
De oud-metwerkster fan Omrop Fryslân besloat fleden jaar feerder in 't weer te sien, om 't soa maar te sêgen. Ans said: Afke had ambisys, want âns gaan je niet naar 't groate Hilversum.
Eerst sou se bij de NOS op 'e redaksy werke, wil'k lo, maar al mâle gau kwam se letterlik en figuurlik in beeld en worde se nijslezeres. Neffens mij om't d'r een fertrok.
Hoe dan ok: d'r kwam 'n plak frij en foor 't eerst sont Pia Dijkstra hewwe wij weer 'n Friezin bij 't NOS-nijs. Of ik mot 't mis hewwe en is d'r in 't ferleden nag 'n Frys weest die't 't nijs deen het.
'n Stikminnig weken leden sâg ik hur dus foor 't eerst op NPO 1. 't Waar betiid in de offend en foor't ik an 't werk gong, wou ik nag even 't nijs fan half seuven sien. "Och heden, docht ik: ik hew de tillevizy nag op Omrop Fryslân staan in plak fan NPO 1. En hé, werom praatstou inenen Nederlâns, Afke maisy", froeg ik in myn gedachten an hur. Praat maar gewoan Fry
Ho wacht, de Omrop sindt op dut tiidstip ommers nag gyn nijs út. Dan mot 't nijs fan guster weze. En jim wete 't: nijs fan guster is gyn nijs meer. Dut mot dus 'n herhaling weze.
Ik waar dúdlik nag niet wakker. Der hew ik âns aigenlik nooit last fan. Maar Afke maakte mij helendal in 'e war doe't se in beeld kwam en ok nag Nederlâns praatte.
Jawis, ik had al hoord dat se dut doen gaan sou, maar op dut stoit fiel 't twintig-eurosint-muntsy eerst niet. Maar al gau àl.
Soa't ik in 't begin al saai, worde ik drekt wat senuwachtig. Werom? Ja, werom ? Nou, ik fermoed om't se út Frysland komt en wij hur fansels goed kinne fan Omrop Fryslân.
Ik sat op 't hoeky fan 'e bank en saai in mijsels: "Se mot gyn fout make se mot gyn fout make Ferspreek dy nou niet. Blyf kalm en praat rustig." En krekt as bij 't turnen hoopte ik dat se niet 'fâle' sou. O, het Afke froeger turnd, dan? Niet dat ik weet, maar ik brúk 't as metafoor.
En doe't se 't eand haalde deur ôf te kondigen, waar ik helendal oplucht. Se haalde 't gelukkig sonder fouten. "En se staat!", sou Hans van Zetten wel sêge.
Ik most even bekomme, maar inenen docht ik: watfoor nijs kwam d'r aigenlik ferbij? Wer gong 't aigenlik allegaar over? Ik waar soa fikseerd op 'ôns' Afke. Gyn probleem, want foor seuven uur wort 't sjoernaal hyltyd herhaald. Ik gong d'r nou even goed en heel rustig foor sitten. Rustig, ja, want ik wist ommers al dat 't goed komme sou."