De toan fan Jan Koops: "Veurkeur"

"In een eerdere kollum he'k es anruurd dat d'r boetes zet wodden moeten zollen op meensken die op een kieslieste staon en dan, naodat ze keuzen binnen, toch mar besluten om de zit niet in te nemen.
Doe gong et over zonuumde liestdouwers die vaeke onderan de lieste bongelen. Mar nao de gemienteraodsverkiezings kommen d'r ok aandere verhaelen naor veuren.
In Houten bi'jgelieks ston op et onverkiesbere veertiende plak veur de SGP de 26-jaorige Anne Prins-van den Bergh.
Jim heuren et goed: een dubbele naeme want Anne Prins-van den Bergh is een vrouwspersoon. En dat bi'j de SGP. En of et deur heur komt of niet, de SGP kreeg dit keer daor twie zitten, wiels ze an now toe mar iene in de raod hadden.
Bi'j et naogaon van alle stemmen dee blieken dat vrouw Prins-van den Bergh ok nog es zovule veurkeursstemmen kregen hadde dat zi'j de twiede zit innemen moch.
Prachtig mooi veur al die vrouwluden die op heur stemd hebben.
Ik gao d'r temeensen mar even van uut dat et haost allemaole vrouwluden west binnen die et rondtien veur heur rood kleurd hebben.
De vlagge zal bi'j veul van heur stemmers feguurlik dus uutgaon wezen. Niet echt, mar feguurlik, en da's mar goed ok, want een peer daegen laeter wodde dudelik dat vrouw Prins-van den Bergh niet in de raod zitten gaot.
"Ik vule mi'j enorm steund", zo was heur reaktie, "mar ik hebbe besleuten om now de raod niet in te gaon en de zit over te laoten an oonze enthousiaste nommer twieje."
Welverdikkeme, daenk ik dan, waoromme gaoj' dan in vredesnaeme op die lieste staon? Is dat dan dus alliend mar om stemmen van zovule meugelik vrouwluden te kriegen waordeur d'r now twie zitten binnen? Mar al die vrouwen die op jow stemd hebben kriegen now deur jow toedoen twie manluden, wiels ze op jow stemd hebben omreden ze now krekt een vrouw in de raod hebben willen!
Dit kuj' in die gemiente neffens mi'j mar ien keer doen en dan bi'j daornao die stemmen veurgoed kwiet.
Mar ok dichterbi'j kun ze et bont maeken. Et CDA in Stellingwarf Westaende had een lieste mit op de nommers drieje tot en mit zesse een vrouw om op te stemmen.
Hans Visser, de man die op nommer twieje ston, kreeg 41 stemmen uut de hiele gemiente, wiels op de vier vrouwluden aachter him tussen de 130 en 177 meensken heur stemme uutbrocht hadden; drie tot meer as vier keer zovule dus.
As recht daon wodden zol an de kiezers dan zollen de vrouwluden die op de nommers viere en zesse van de lieste stonnen, now deur veurkeursstemmen in de raod kommen te zitten; en de nommers twieje en drieje zollen et naokieken hebben.
Mar, en jim vulen et al ankommen, et CDA in Westaende het besleuten dat ze de volgodder van de oorspronkelike lieste anholen en heur dus niks, mar dan ok hielemaole niks van de kiezers antrekken. En dan laeter zeker klaegen dat de meensken et vertrouwen in de poletiek kwiet raeken.
Dit is neffens mi'j poer kiezersbedrog: ie schottelen meensken wat veur waor ze uut kiezen meugen, en dan wodt d'r keuzen en dan daenk ie as bestuur, of as keuzen raodslid, daj' et beter weten as de kiezer. Hoezo Demekraotisch Appèl?
Ik blieve bi'j mien staandpunt dat hier een vette boete op geven wodden moeten zol. Dit is een hiel verkeerd signaal en et stimuleert de weerstaand tegen de poletiek. Mien veurstel is ok om alle poletieke perti'jen in et vervolg te dwingen veurof dudelik te maeken of zi'j et stemgedrag van de kiezers respekteren zullen of niet.
Willen ze dat niet veurof garanderen dan weej' dus as kiezer dat et gien enkele zin het en zuke zorgvuldig naor een persoon op de lieste waor ie vertrouwen in hebben.
Ik bin beni'jd hoe de aandere perti'jen in Westaende ommegaon zullen mit heur veurkeursstemmen.
Bi'j et CDA kun de raodsleden in elk geval aansen niet zeggen dat ze heur besluten in de raod rechtveerdigen kunnen omreden ze in de raod keuzen binnen en dus et volk vertegenwoordigen. Iene van de drieje is keuzen; de aandere twieje moe'n niet tevule praoties hebben, liekt mi'j zo toe.
Vrouwluden die d'r in mitgaon dat ze ondaanks de veurkeursstemmen tóch niet de raod in gaon, die bin et neffens mi'j ok niet weerd om keuzen te wodden; zi'j laoten heur ommes inzetten veur hiel aandere doelen as waor et bi'j de gemienteraodsverkiezings echt om gaot, en dat is ien keer in de vier jaor luusteren naor wat de kiezers willen.
Now, aj' dat al niet opbrengen kunnen."