FIDEO: Fryske tsjerketsjinst yn De Paadwizer yn Balk

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst út mei in oekumenysk karakter. Dizze moanne is dat út De Paadwizer yn Balk. De tsjinst wurdt fersoarge troch dûmny Anke Oosting fan de Protestantske Gemeente Balk.
De oargelist is Roelof van Luit. De muzikale meiwurking is fan Wiebe Geertsma, Ina Bruinsma, Sietske Strampel, Tine Haantjes en Wybren de Boer.
Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst.
Alle tsjinsten binne te sjen op útstjoering mist fan Omrop Fryslân.