Liveblog | 25 febrewaris

Coronanijs 25 febrewaris: Measte maatregels ferfalle | Ein oan coronastipe

Yn dit liveblog melde we it lêste nijs oer it coronafirus:

  • Coronamaatregels wurde hjoed fierder ferromme: ôfstân hâlde hoecht net mear en mûlkapkes op de measte plakken ek net;
  • Fanwegen syktefersom by ferfierder Arriva ride de kommende wiken minder treinen tusken Ljouwert en Snits;
  • It kabinet sil op 1 april ophâlde mei de wichtichste coronastipe foar de ekonomy;
  • Underwiisminister Wiersma makket bekend dat skoallen 2 jier langer de tiid krije om 'coronajild' út te jaan;
  • Ferskate hoarekasaken yn Fryslân hâlde leaver relatyf betide slutingstiden;
  • Freed binne yn Fryslân 2.305 nije coronabesmettingen meld.

Dit liveblog is ook in het Nederlands te volgen.

Bywurke: 25 febrewaris, 22:05
freed 25 febrewaris
22:00

De ein fan dit liveblog (en hooplik foargoed)

Hjirmei komme wy oan de ein fan de liveblog fan 25 febrewaris. No't de measte coronamaatregels loslitten wurde, hâldt Omrop Fryslân foarearst ek op mei de deistige liveblog oer it coronafirus: op hope dat it ek net werom hoecht te kommen.
Al it nijs oer it coronafirus bliuwt te finen yn ús coronadossier.
21:50

NOC*NSF wol oare stipe no't coronastipe ophâldt

De Nederlânske sportkoepel NOC*NSF snapt dat it kabinet op 1 april mei de meast wichtige coronastipemaatregels ophâldt, mar jout wol oan dat sportbûnen en klups ferlet fan oare stipe hawwe. Want sy binne benaud dat de coronakrisis noch jierren trochwurkje kin. "De herstelopgave begint nu pas", seit manager Erik Lenselink.
Ut ûndersyk hat bliken dien dat der yn de sport sa'n heal miljard oan eigen fermogen fuortrekke is troch corona. Dat is net samar werom, mei om't it tal klupleden en frijwilligers weromrûn is.
Erik Lenselink © ANP
17:00

Piet Fortuin fan fakbûn CNV: Ein oan coronastipe is 'logisch'

It ein fan de coronastipe troch de oerheid op 1 april is "logisch", seit CNV-foarsitter Piet Fortuin. Hy seit dat er bliid is dat de coronamaatregels no net mear jilde.

"Het einde van de steun is logisch, nu we uit de maatregelen zijn", seit Fortuin. "Maar op het moment dat er weer maatregelen komen, moet ook de steun weer terugkeren. We zijn heel blij dat we na 24 maanden weer open kunnen en met elkaar het herstel kunnen organiseren. Daarbij moeten we ons realiseren dat corona niet weg is, dus goed ons verstand blijven gebruiken met hygiënemaatregelen."

De coronastipepakketten fan it kabinet rinne ôf op 1 april . De stiperegelingen foar leankosten en fêste lêsten, en de útstel foar betellingen oan de belestingtsjinst, binne dan net langer jildich. In spesjale regeling foar selsstannigen hâldt ek op, meldt it kabinet.
16:39

MCL yn Ljouwert ferrommet coronamaatregels

15:47

Wichtichste coronastipe hâldt op fan 1 april ôf

It kabinet sil op 1 april ophâlde mei de wichtichste coronastipe foar de ekonomy. De stiperegelingen foar leankosten, fêste lêsten en regelingen foar útstel fan betellingen oan de belestingtsjinst, sille der nei 1 april net mear wêze. In spesjale regeling foar selsstannigen rint ek ôf, meldt it kabinet.
It giet om de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en it saneamde generike útstel fan betellingen oan de belestingtsjinst. De saneamde regeling 'Vereenvoudigingen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen' wurdt ek weromdraaid. Neffens it regear is de stipe net mear nedich.
Foar eveneminten bliuwe garânsjeregelingen wol bestean. Dat jildt ek foar guon regelingen foar lieningen foar de kultuersektor en foar monuminten. Om't it firus noch wol in skoft ûnder ús bliuwt, komt it regear letter mei in oanpak foar de lange termyn. It regear komt ek mei in plan foar ûndernimmers dy't skulden oprûn ha troch de pandemy.
15:36

RIVM meldt 2.305 nije coronabesmettingen yn Fryslân, ien stjergefal

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 2.305 nije coronabesmettingen registrearre troch it RIVM. Tongersdei wienen it der 1.926. It trochsneed tal besmettingen oer de ôfrûne sân dagen yn Fryslân leit no op 2.027. Tongersdei lei it op 2.024 besmettingen, in wike lyn op 3.130.
© ANP
Yn Fryslân is yn de ôfrûne 24 oeren ien stjergefal fêststeld as gefolch fan it coronafirus. Dat giet om in ynwenner fan de gemeente Tytsjerksteradiel.
Der binne twa Friezen mei it coronafirus opnaam yn it sikehûs. Dat giet om ynwenners fan de gemeente Eaststellingwerf en Opsterlân.

Lanlik

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 37.617. It trochsneed tal besmettingen fan de ôfrûne sân dagen is 37.217
14:56

Tal coronapasjinten wer wat omleech: 1513 covidpasjinten yn Nederlânske sikehûzen

Yn de Nederlânske sikehûzen lizze op freed 1513 pasjinten mei it coronafirus. Dat binne der 42 minder as in dei earder. Dêrmei is it tal coronapasjinten yn de sikehûzen foar de tredde dei op rige omleech gien. Dat docht bliken út sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).
© Omrop Fryslân, Willem de Vries
Op de ic's lizze no 159 pasjinten mei Covid-19, 4 minder as in dei lyn. Op de ferpleechôfdielingen lizze 1354 coronapasjinten. Dat binne 38 minder as tongersdei.
Op de ic's binne tusken tongersdei en freed 8 nije pasjinten mei it coronafirus opnaam, op de ferpleechôfdielingen binne dat der 165. Om't mear minsken de sikehûzen ferlieten, is it tal coronapasjinten dochs omleech gien.
14:54

Kabinet komt mei regeling foar soarchpersoniel mei long Covid

It kabinet komt mei in regeling foar soarchmeiwurkers dy't har baan oars kwyt reitsje soene troch Long Covid. De regeling is der foar minsken dy't sûnt it begjin fan de coronakrisis siik wurden binne en dy't dêrtroch net mear wurkje kinne. Sy soene oars nei twa jier har baan kwytreitsje. Mei de nije regeling kinne sy op syn minst noch in healjier yn tsjinst bliuwe, seit minister Conny Helder.

"Omdat in de zorg destijds de grootste risico's zijn gelopen op contact met besmette mensen, en omdat er door de hoge druk op de zorg minder ruimte was voor re-integratie, bieden we zorgwerkgevers tijdelijke ondersteuning aan om zorgmedewerkers met langdurige klachten na een Covid-besmetting langer in dienst te houden", seit de minister yn in ferklearring. "Zo kunnen we deze ontzettend belangrijke mensen behouden voor de zorg, een sector die kampt met grote tekorten aan personeel."

Werstel en reyntegraasje

In diel fan de kosten dy't wurkjouwers útjouwe foar werstel en reyntegraasje fan it soarchpersoniel, wurdt fergoede troch it ministearje. De wurkjouwer moat nei it twadde syktejier de kontrakten fan de wurknimmers foar op syn minst in healjier ferlingje. It moat boppedat it salaris betelje sa as dat wie yn it twadde syktejier fan de wurknimmer.

Under mear fakbûn FNV hie frege om in regeling foar soarchpersoniel mei long Covid.
14:26

Skoallen krije 2 jier langer om coronajild út te jaan

Skoallen krije twa jier langer de tiid om it jild te besteegjen dat se krigen ha om de ûnderwiisefterstân oan te pakken dy't se oprûn ha troch de coronapandemy. It kabinet hat ynstimd mei in foarstel fan ûnderwiisminister Dennis Wiersma. Hy sei koartlyn al dat hy posityf wie oer in ferlinging; dêr hat de Twadde Keamer ek op oantrune.
Underwiisminister Dennis Wiersma © ANP
Skoallen krij dêrmei mear romte om maatregels te nimmen. It jild út it saneamde Nationaal Programma Onderwijs wurdt boppedat op in oare wize ferdield. Sa krije middelbere skoallen mear jild de learling dan de basisskoallen, om't sy langer tichtbliuwe moasten.
Wiersma seit dat skoallen har troch it ekstra jild mear rjochtsje kinne op de basis: lêzen, skriuwen en rekkenjen. "Scholen krijgen meer tijd om die basis te versterken met bewezen effectieve maatregelen", seit Wiersma.
12:16

NS sjocht flinke delgong yn omset foar 2021 troch coronapandemy

De Nederlandse Spoorwegen hiene yn 2021 flink te lijen fan de coronakrisis en de coronamaatregels. It tal reizgers gie mei 48 persint omleech en de ynkomsten fan it tal reizgers gie omleech mei 1,1 miljard euro. Dat meldt de NS by de publikaasje fan de jiersifers.
Fan jannewaris oant en mei maaie wie it driuwende advys jildich om it iepenbier ferfier allinne foar needsaaklike reizen te brûken. Yn de simmer wiene der minder maatregels en giene mear minsken mei de trein. Nei de simmer gie it ûnderwiis wer iepen en waard de regel foar it thúswurkjen ferromme. De NS seit dat der yn oktober wer in delgong kaam yn it tal reizgers, om't der opnij it advys kaam om safolle as mooglik thús te wurkjen.
Treinstasjon Ljouwert © Omrop Fryslân, Earryt Sijens
De oerheid hat de NS frege om de reguliere tsjinstregeling safolle as mooglik oan te hâlden en krige dêrfoar in 'beschikbaarheidscompensatie' fan 925 miljoen euro. Dêrmei leit it ferlies foar 2021 op 49 miljoen euro; oars soe dat 974 miljoen euro wêze.

De NS sjocht op it stuit hoe't it oant 2025 kosten besparje kin. Dat giet dan om 1,4 miljard euro. Dêrby sille ek banen ferdwine.

Klimaatdoelstellingen

De NS wol nei de krisis boppedat mear reizgers ûntfange as foarhinne. Fanwegen de Klimaatdoelstellingen moat it iepenbier ferfier oantrekliker wurde. "Daarom zou het ook goed zijn om de btw op treinkaartjes af te schaffen. De rekening van de pandemie mag niet bij de reiziger terechtkomen", seit president-direkteur Marjan Rintel.
12:12

GGD hâldt test- en priklokaasjes yn Fryslân foarearst iepen

© GGD
Hoewol't hast alle coronamaatregels skrast binne en it tal besmettingen en sikehûsopnamen net mear groeit, wol de GGD Fryslân foarearst alle test- en faksinaasjelokaasjes yn de provinsje iepen hâlde. Freed ferfalle in soad regels. Oardel meter ôfstân hâlde hoecht net mear, it coronatagongsbewiis wurdt hast net mear frege en op de measte plakken hoege gjin mûlkapkes mear droegen te wurden.

Mear pop-uplokaasjes

Nettsjinsteande de 'ôfflakking' fan it tal coronabesmettingen yn Fryslân, sjocht de GGD noch gjin oanlieding om it testen en prikken ôf te skalen. De GGD sil ynkoarten in rol spylje by de 'herhaalprik' foar mobile 70-plussers, minsken mei it syndroom fan Down en by ynstellingen dy't de prik sels net sette kinne.
De GGD giet ek wer de provinsje yn mei pop-uplokaasjes. Dy steane op dit stuit yn Surhústerfean, Harns, Warkum, Ljouwert, Snits, Holwert en Sint Nyk.
Ynkoarten komme der lokaasjes by yn Bakhuzen, Akkrum, Wynjewâld, Jobbegea en Holwert.
11:58

Wedstriid ONS Snits en HZVV skrast fanwegen coronabesmettingen

11:01

Mûlkapkes hoege net mear: eigener buertsupermerk oer wat dat betsjut

Winkelje mei in mûlkapke op hoecht net langer. It is no in advys, en gjin ferplichting mear. Yn de buertsuper Manjefiek yn Wynjewâld binne se der bliid mei. "De klanten zijn nog een beetje onwennig. Sommigen komen met een mondkapje, anderen zijn het vergeten. Een deel komt binnen zonder mondkapje", seit eigener Joël Basta.

De stickers en posters dy't warskôgje foar de coronaregels, binne yntusken fuorthelle. It is oan de klanten sels om te bepalen of se wol as net in mûlkapke op ha wolle. Sûnder mûlkapke kommunisearret it yn alle gefallen wol in stik better, seit Basta: "Vaak moesten we vragen: 'wat zegt u?'"
© ANP
"Het personeel was blij toen ze gisteravond weggingen. Het was toen de laatste dag met het mondkapje." Hy moat der sels noch wol efkes oan wenne om gjin mûlkapke mear op te hawwen: "Het voelt enigszins vreemd. Alsof je iets vergeten bent."
Joël Basta oer it loslitten fan de coronamaatregels yn de buertsupermerk
10:26

Minder treinen troch syktefersom by Arriva

Fan takom moandei ôf rydt Arriva mei minder treinen tusken Ljouwert en Snits. Troch corona is it syktefersom grut by de ferfierder en dêrom is it roaster net mear rûn te krijen.
Yn de rjochting Ljouwert-Snits ferfalle de treinen fan 07.07, 15.07, 15.37, 16.07, 16.37, 17.07, 17.37, 18.07, 18.53 en 19.53 oere. De oare kant op ride de treinen net om 07.36, 08.06, 08.36, 09.06, 19.36 en 20.18 oere.
De beheinde tsjinstregeling jildt foarearst oant en mei 13 maart.
09:35

Risikogroepen kinne fan 4 maart ôf nije boosterprik helje

Risikogroepen kinne fan 4 maart ôf in nije boosterprik helje. Minsken boppe de 70 krije in útnûgingsbrief fan it RIVM, 18-plussers mei it syndroom fan Down krije in útnûging fan har húsdokter.
Bewenners fan ynstellingen wurde prikt troch de GGD of in ynstelling. Minsken mei in slimme ymmúnsteuring wurde útnûge troch har medysk spesjalist.
06:33

Measte coronaregels ferdwine hjoed

De measte coronamaatregels dy't der noch wiene, ferfalle hjoed. De maatregel fan oardel meter ôfstân hâlde bygelyks, dat hoecht no net mear. Mûlkapkes drage hoecht op de measte plakken ek net mear, útsein yn it iepenbier ferfier, op lofthavens en fleantugen.
Fierder mei de hoareka en de kultuersektor wer de reguliere slutingstiden oanhâlde dy't foar de coronakrisis ek jilden. It betsjut dat it nachtlibben wer los kin.
Kroegen kinne wer ûnbeheind iepen © ANP
De ynset fan it coronatagongsbewiis wurdt ek folle lytser. Foar grutte eveneminten yn binnenlokaasjes mei mear as 500 minsken sûnder fêst sitplak jilde noch wol regels. Dan moat elkenien him foarôf teste litte.

Risiko foar kwetsbere minsken

It loslitten fan hast alle regels betsjut dat kwetsbere minsken no noch foarsichtiger wêze moatte, want it risiko om it firus op te rinnen sil folle grutter wurde.
tongersdei 24 febrewaris
06:00

Wolkom by foarearst it lêste coronaliveblog

Wolkom by it liveblog fan freed 25 febrewaris oer de ûntwikkelingen oangeande it coronafirus yn Fryslân. Us liveblog fan juster neilêze kin hjir.