FIDEO: Fryske tsjerketsjinst yn De Paadwizer yn Balk

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst út mei in oekumenysk karakter. Dizze snein is it yn De Paadwizer yn Balk.
Foargongers binne Trix Bergsma fan de Mennistegemeente Balk en dûmny Maartje Wildeman fan de Protestantske Gemeente Balk. De muzyk by de tsjjint komt fan Roelof van Luit op oargel en sopraan Inkje Bakker.
Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst.