Wolvegeaster klasse op 'e efterste poaten nei de ried fanwegen drekfjild

Groep 8 fan OSB Tuindorp yn Wolvegea siet moandei by de gemeenteried mei in dúdlik boadskip: it sportfjildsje yn de Lindewijk moat oanpakt wurde. It is ien grutte modderboel. "Gewoon heel vervelend om te voetballen", seit Sander.
"Je kunt veel blessures oplopen door al die kuilen":
De hiele klasse siet moandeitejûn op de publike tribune, wylst klasgenoaten Sander en Silke it wurd fierden. Sy binne min te sprekken oer it sportfjild tusken de Tuindorp- en Franciscusskoalle.

Gymnastyk en fuotbal

"In de zomer gymmen we hier en in de pauze willen we hier voetballen, maar dat gaat niet", seit Sander. "Er zijn heel veel kuilen en hobbels, en allerlei modder. Je gaat makkelijk door je enkel. Een paar jaar geleden is er een nieuw veldje gekomen, maar dat is nooit goed gedaan", follet Silke oan.
We hebben gezegd dat het veldje verbeterd moest worden en wat de minpunten zijn.
Sander út groep 8
Dêrom is groep 8 nei de gemeente stapt. "We hopen dat er een goed veldje komt. We hebben gezegd dat het veldje verbeterd moest worden en wat de minpunten zijn", jout Sander oan. "Het is het enige speelveldje in onze wijk", fertelt Silke. Hy komt faak op it plak, dat ek bûten skoaltiden yn gebrûk is.
Silke soe graach keunstgers op it fjild wolle, sa't it gers net mear stikken giet. "De gemeente vertelde dat ze er graag wat aan willen veranderen. Ze zeiden dat ze wel wat konden doen, maar dat ze het nog niet konden beloven."

Moasje oannaam

De gemeenteried naam unanym in moasje oan om it kolleezje oan te fiterjen om mei in antwurd te kommen op de fraach oft it finansjeel en praktysk mooglik is. Wethâlder Mariska Rikkers die de belofte yn maart mei dúdlikens te kommen. Dêrfoar wurdt earst mei in wurkgroep fan de skoallen en de buertferiening oerlein.
Sander en Silke fan groep 8