De toan fan Jan Koops: "Koalisie"

"De oflopen daegen wodde in de Twiede Kaemer praot over et zonuumde koalisieakkoord, de plannen die de vier regeringsperti'jen opsteld hebben veur oons laand.
Om dat akkoord op pepier te kriegen hebben ze flink de tied neumen, dat dan zoj' zeggen dat et een degelik plan wodden is mit goed onderbouwde ciefers en dat veur- en naodielen goed tegen mekeer ofweugen binnen.
Mar al vlogge nao et bekend wodden van et akkoord mos et financiële diel daorvan ofscheuten wodden.
De foonsen mit tientallen miljarden euro's veur grote prejekten as stikstofbeleid, klimaot en zokswat, die bin slim maeger onderbouwd en, arger nog, et bliekt dat et kammenet heurzels een vri'jkaorte geven het om et geld naor eigen zin uutgeven te kunnen en dat de kontrole daorop, deur bi'jgelieks de Twiede Kaemer, niks veurstelt.
In et regeerakkoord staot ok dat de koopkraacht van alle meensken op zien minst wel op peil blieven moeten zol. Mar verschillende orgenisao-sies die et deurrekend hebben kwammen op hiel wat aanders uut.
Ik heb me daorover verbaosd. Aj' dan tóch maonden mit mekeer overleggen en saemen veerder willen, dan zol ik ok zekerhied hebben willen over de gevolgen van et beleid daj' mit mekeer bedocht hebben. Waoromme is et koalisieakkoord niet veurof an verschillende orgenisaosies, liekas et Centraol Planburo en et Nibud, veurlegd om deurrekend te wodden?
Pieter Omtzigt interrumpeerde VVD-veurvrouwe Sophie Hermans en leut heur tebellen zien die et Nibud opsteld hadde. Daorin stonnen 116 veurbeeldhuusholings en alle 116 zollen ze dit jaor in de min uutkommen. 'Bin dat de leste Nibudciefers?' wol de verbaosde Hermans weten. Ja, dus.
Meer en meer kriege ik de indrok dat de regeringsperti'jen heur saemen in al die maonden al veurbereided hebben op et feit dat ze mar hiel kot in vak-K zitten zullen. Deur verschillende enquetekemissies die d'r kommen zullen én deur et niet hebben van een meerderhied in de Eerste Kaemer, kan et niet lange duren of Rutte-4 zal al weer valen.
En aj' dat in et veuren weten, now ja, dan hej' d'r niet vule nocht an vanzels en stik vule tied in goed beleid, goeie deurrekenings en een goed kontrolesysteem in et parlement.
Nee, dan kuj' et volk beter goolden bargen beloven in de wetenschop daj' et niet zels waormaeken hoeven.
Laot dan de opvolgers mar mit de bakte peren zitten. Die zullen niet miljarden in foonsen zetten kunnen en kriegen dan daor weer kritiek op.
Die volgende regering zal bi'jgelieks bi'j et gruuiend tal AOW-ers ok de AOW-uutkering niet op koopkraachtpeil holen kunnen.
As ik de oppesitie was zol ik now ok niet ofdwingen dat de AOW an et minimumloon koppeld blieven moet, mar vraogen om de minst dreegkraachtige oolderen deur belastingmaotriegels heur koopkraacht holen te laoten.
Poletiek is bi'jtieden een smerig spullegien en ik bin d'r wis van dat d'r niet iene perti'j is die him daor niet mit doende hoolt. Ze hebben allemaole zo heur eigen belangen.
En dat leste döt ok blieken uut de bewoordingen daor et debat bi'jtieden mit voerd wodt.
De wieze waorop Geert Wilders bi'jgelieks praot over kaemerleden mit een aandere komof as Nederlaand is voer veur meensken die toch al kotte lonties hebben as et op reboelie ankomt. Mar ja, de kaemerleden van Forum veur Demekraosie driegen Wilders in felhied en grofhied in te haelen en zoegen op die meniere lichtkaans stemmen weg van de PVV.
En ok Wilders zal inzien dat et kammenet niet lange zitten zal en bereidet him al veur op kommende verkiezings deurde de andacht van Forum weg te haelen.
Beide perti´jen doen trouwens gien recht an heur perti´jnaeme. Forum lapt de meerste demekraotisch neumen beslissings an heur leerzen en van vri´jhied is bi´j de PVV al hielemaole gien spraoke, of et moet al wezen vri'jhied veur alliend heur eigen kaemerleden en heur eigen volgers.
De ni'je menisters van buten de poletiek, liekas Dijkgraaff en Kuipers, zollen die al slaopeloze naachten had hebben now ze terechtekommen binnen in dit wapsenust? Dit bin toch twie keurig nette meensken die heur, liekas ikke, niet noflik vulen zullen bi'j et geschel en de beledigingen in et kleuterklassien daor juffrouw Bergkamp gien odder in holen kan?
En now moe'n de gemienteraodsverkiezings nog kommen. Dit belooft niet vule goeds veur de kommende twie maonden.
Kan KRO-NCRV niet votdaolik weer een ni'je serie van De slimste meenske op de tillevisie brengen? of MAX et Mit et mes op taofel?
Dan hewwe weer wat moois om naor uut te kieken."