De toan fan Jan Koops: "Ofspraoke ofzegd"

"Oflopen maendag wodde ik beld deur de polikliniek daor ik deensdag een ofspraoke hadde. Aj' zoe'n tillefoontie kriegen dan weej' al waor et op uutdri'jt: en inderdaod, de assistente zee me dat de ofspraoke niet deurgaon kon. En daorbi'j maekte zi'j een opmarking die vule vaeker bruukt wodt, mar die nargens op slat.
Et kon niet deurgaon, zo zee ze, 'vanwege omstandigheden'. Daor maekte ik doe een opmarking over. "Omstanigheden? Alles is een omstanighied."
Ik zol haost zegd hebben: Ie kun de waore reden numen of hielemaole niks, mar 'vanwegens omstanigheden' dát zeg ie in elk geval niet. Dat zee ik uutaendelik niet, mar ik vreug heur al of et deur de corona kwam.
"Jjjjjaa, ok", zo zee ze wat skruten, "mmmar ok omstanigheden ."
Et was mi'j al lange dudelik dat ze d'r muuite mit hadde om 'vanwegens corona' de ofspraoke ofzeggen te moeten. En dat vien ik gien wonder. Ie heuren van alle kaanten dat tillefonisten, assistenten en meer mitwarkers in ziekehuzen, die ofspraoken ofbellen moeten, dat die op een slim vervelende meniere behaandeld wodden. Pesjenten willen niet dat heur ofspraoke niet deurgaon kan omreden et passeniel neudig is op de corona-ofdieling of op de intensieve zörg-ofdieling.
Now begriep ik hiel goed dat meensken mit kaanker, preblemen mit et hatte of longen en zokswat, dat die d'r muuite mit hebben dat heur behaandeling of onderzuuk stoekt deur de hiele pandemie. Mar ok meensken die, liekas ikke, gewoon veur kontrole kommen moeten, die vienen et asociaol as ze ofbeld wodden; ze wo'n bi'jtieden kwaod en reageren dat of op de bosschopper van et ni'js.
En dát vien ik now asociaol en butendat ok nog es euliedom. Asociaol, omreden de assistenten of tillefonisten d'r niks an doen kunnen; en ok de dokters en behaandelers hebben d'r gien invloed op. Wi'j zitten mit mekere in een pandemie daor we mit ofrekenen moeten. En ja, d'r zal schuld zitten bi'j de overhied dat ze tevule bezunigd of wegseneerd hebben, mar dat is now ien keer gebeurd en gao de volgende keer veural een aandere perti'j stemmen zol ik zeggen willen. Mar now de zaeken d'r bi'jliggen zoas ze d'r bi'jliggen hewwe daornaor te haandelen én te reageren. De assistenten ofbekken is dus asociaol.
En euliedom is et ok. Aj' een ofspraoke hebben en ie moe'n op etzelde mement bi'j een begraffenis of cremaosie wezen, dan zeg ie zéls die ofspraoke of. Dan moej' ok niet vremd opkieken as et ziekehuus een ofspraoke ofzegd om zokke begraffenissen of cremaosies veur te kommen.
Ik zee daoromme tegen de assistente dat ik d'r alle begrip veur hadde dat in disse 'omstanigheden' mien ofspraoke niet deurgaon kon en dat ik heur veural veul starkte toeweenskte bi'j et ofbellen van de aandere ofspraoken. Inienend klonk heur stemme wat minder skruten en et was krek of fleurde ze zuver wat op.
Kiek, ik hadde klaegen kund over de kammenetten die bezunigd hebben op de intensive zörg-afdielings; ik hadde et hebben kund over Hugo de Jonge die te laete was mit de boesterprikken, ik hadde vanzels ofgeven kund op al die meensken die heur niet vaccineren laoten willen, mar die wel stommegraeg ok een goeie behaandeling in et ziekehuus kriegen. Tuurlik dat ha'k allemaole doen kund.
Mar waoromme zol ik? Kan die assistente d'r wat an doen? Waoromme zol zi'j al dat geklaeg anheuren moeten? Kan Hugo de Jonge d'r op kotte termien wat an doen dat et in Nederlaand zo regeld is dat eerst de Zörgautoriteit besluten moet over boesterprikken? Kun de niet-vaccineerden d'r wat an doen dat zi'j deur alderhaande ienziedige en vaeke bewust of onbewust verkeerde infermaosie, bange wodden binnen veur et vaccin?
Morgenaovend bin op tal van plakken kastnaachtdiensten, al is et vaeke alliend mar digitaol. In die diensten gaot et over de vrede die op eerde kommen is en kommen zal. Laowe toch asjeblieft zörgen dat die vrede in eerste instaansie in elk geval ok in oonszels geboren wodden zal en dawwe mit mekeer de vrede beweren en niet oonze frustraosies over de gevolgen van corona ofreageren op meensken die d'r ok hielemaole niks an doen kunnen.
Ik weenske jim goeie en veural ok vredige daegen!"