De toan fan Jan Koops: "Wetenschop"

"Veurige weke he'k op NPO-Poletiek een schoffien et coronadebat van de Twiede Kaemer volgd. Now bin dat soorte debatten wel es wat vervelend deur alle interrupties die daon wodden. En toch levert et bi'jtieden ok nog wel es vermaekelike tillevisie op.
Mar et lastige van die discussies over corona is dat beide kaampen heur beroepen op de wetenschop. De iene om te melden dat al die maotriegels mar klaore onzin binnen, dat et kammenet bewust aangst onder de bevolking brengt om heur zoveer te kriegen dat ze heur vaccineren laoten en dat in dat vaccin een chip zitten zal die dan et kammenet de meugelikhied geft om macht over oons te hebben.
Et aandere kaamp vient dat soorte geluden getugen van et ontkennen van de risico's van Corona en bestempelt die aanderen as corona-complotdaenkers. Zi'j gaon vaeke een aende mit et kammenet mit waor et de maotriegels anbelangt, al preberen ze op onderdielen hier en daor al wat in de marge te rommelen. Zo zollen de niet-essentiële winkels juust niet om vuuf ure dichte moeten omreden alle klaanten dan in minder uren heur bosschoppen doen moeten en d'r dus meer meensken toegelieke in die winkels kommen zullen.
Mit meer besmettingsgeveer dus. En et sporten zol gewoon deurgaon moeten omreden sporten juust hiel gezond is en et immuunsysteem verstarkt.
Mar Mark Rutte wol daor allemaole niet an en zee dat et kammenet heur adviseren leut deur de wetenschop "en die moewe serieus nemen", zo zee hi'j d'r nog veur de wissighied bi'j.
Of hi'j dan even angeven wol welke effekten al die verschillende maotriegels hebben, wodde him doe vraogd. Nee, dat kon niet, zee Rutte. Et was niet meugelik en maeke veur elke maotriegel dudelik wat et verwaachte effekt wezen zol.
En waor ik mi'j doe over verbaosde was dat elkeniene dat gewodden leut. Bliekber begrepen ze dat et inderdaod muuilik wezen zol om specifikaosies van die verschillende effekten te geven. Now, ik begriepe zoks niet.
Stel je now es veur: et OMT zit bi'j mekeer en krigt de ciefers van et RIVM over de ontwikkelings. Ok kriegen ze scenario's onder ogen daor in staot welke maotriegels neumen wodden moeten om de R onder de iene te kriegen, et tal besmette meensken naor beneden kriegen, en etzelde mit et tal coronaopnaomen op de Intensive Care-ofdielings. Dan wil et mi'j niet an dat al die deskundige meensken gien vraogen hebben over de dieleffekten. Hoe kuj' now kiezen uut verschillende maotriegels aj' niet weten wat de konsekweensies van aldie maotriegels binnen?
Kiek, dat et gien hadde veurspellende verwaachtings binnen, dat is dudelik zat. Alle beleid angaonde corona is ommers baseerd op verwaachtings. Mar et OMT geft al et advies om de kastvekaansie van de schoelen een weke eerder ingaon te laoten. Daor moe'n ze dan toch positieve verwaachtings van hebben veur et weerommebrengen van de besmettings; en dat moe'n ze dan toch ofwegen tegen de ciefers over gruuiende kiendermishaandeling, sociaole iselaosie een leeraachterstanen? En dat gelt ok veur al die losse maotriegels die in kombinaosie neumen wodden. Daor moe'n de medellen van et RIVM dan toch ok dielrisseltaoten bi'j hebben? As dat niet zo wezen zol dan is alle beleid angaonde de maotriegels niks aanders as natte vinger wark.
Dit soorte van reakties van Rutte verstarkt in elk geval bi'j mi'j de gedaachte dat hier en daor mar wat anrommeld wodt. Mi'j geft et gien goed gevuul dat de horeca nao vuuf ure niet meer eupen wezen mag wiels hielemaole niet helder is welke effekten dat hebben zal op de besmettings.
Even hiel dudelik, veurdaj'm daenken dat ik in et ontkennende kaamp zit: nee, corona bestaot! En veur bepaolde groepen meensken is et levensgeveerlik, en ja: ik bin vaccineerd en hoop disse maond ok nog de dadde spuite in de bovenaarm te kriegen. Mar de wieze waorop et kammenet heur beleid naor veuren brengt en onderbouwt, dat is neffens mi'j flink onder de maot en verstarkt et wantrouwen. En daoromme is et veur mi'j onbegriepelik dat elkeniene Rutte zomar wegkommen leut mit et niet oplepelen kunnen van effekten van de dielmaotriegels.
Hi'j zee dat et kammenet heur leiden lat deur de wetenschop, mar as de wetenschop die maotriegels niet onderbouwen kan mit ciefers, dan is et wetenschop van niks."