Gynekolooch fan MCL ropt froulju yn ferwachting op har faksinearje te litten

Mear as de helte fan de froulju yn ferwachting dy't ûnder behanneling steane yn sikehûs MCL yn Ljouwert binne net faksinearre. Dat seit gynekolooch Jelle Stekelenburg. Dat wylst yn de ôfrûne wiken trije poppen dea berne as gefolch fan ûntstekkingen oan de plasinta, dy't mooglik werom te lieden binne nei in coronabesmetting.
Gynekolooch Jelle Stekelenburg oer corona by froulju yn ferwachting:
Stekelenburg ropt froulju yn ferwachting en froulju dy't in poppe wolle op om harren faksinearje te litten. "Vrouwen die zwanger zijn, hebben op zichzelf niet meer risico om corona te krijgen", seit de gynekolooch. "Maar als ze het krijgen, en dat geldt zeker voor de deltavariant, dan worden ze vaak veel ernstiger ziek dan vergelijkbare groepen zonder andere ziekten."
Neffens Stekelenburg komt dat trochdat de búk de longkapasiteit ferminderet.

Slimme gefolgen

Dat kin slimme gefolgen hawwe. Neffens de gynekolooch kinne froulju it dan bygelyks sa benaud krije dat se nei de IC moatte. It is mooglik dat de poppe yn sokke gefallen earder helle wurde moat.
Boppedat hat it MCL de ôfrûne tiid te krijen hân mei trije poppen dy't dea berne waarden. Mooglik komt dat troch in coronabesmetting. "We hebben sterke ideeën dat het iets met elkaar te maken heeft, maar we hebben nog onvoldoende data om dat met zekerheid te zeggen. Maar de toename van het aantal doodgeboortes lijkt te groot om dat aan toeval te kunnen wijten."
© Omrop Fryslân
Stekelenburg soe dêrom graach sjen dat froulju yn ferwachting harren faksinearje litte. "Er is altijd de zorg: wat gaat dit voor mij betekenen op de langere termijn. Dat weten we simpelweg niet", jout hy ta.

Fruchtberens

"Daar kan ik wel tegenover zetten dat er een heleboel dingen zijn die we wel weten. Zo weten we vanuit de theorie over hoe zo'n vaccin is samengesteld, geen enkele zorg is over complicaties op langere termijn. En wat nog veel belangrijker is: is dat we weten dat covid voor zwangere vrouwen heel ernstig kan verlopen en dat dat serieuze consequenties voor zwangere vrouwen en de baby's kan hebben", seit Stekelenburg.
It advys jildt ek foar froulju dy't yn ferwachting wurde wolle. "Iets wat speelt, is dat vrouwen zich zorgen maken over vruchtbaarheidsproblemen als gevolg van de covid-19-vaccinatie. Ook daarvoor is geen enkele aanwijzing dat dat zou kunnen spelen."
It folsleine fraachpetear mei gynekolooch Jelle Stekelenburg:
Stekelenburg tinkt dat in soad froulju yn ferwachting harren net faksinearje litte út eangst. "Vrouwen worden geadviseerd om niet te roken, geen alcohol te gebruiken, geen drugs te gebruiken en vaak ook om te stoppen met het slikken van medicijnen die ze gebruiken. Ik kan me voorstellen dat het in dat kader eng is om een vaccinatie te nemen in de zwangerschap of vlak voor de zwangerschap."
Dy eangst is neffens him lykwols net terjochte. "We weten inmiddels voldoende over grote groepen zwangere vrouwen die gevaccineerd zijn om te kunnen zeggen dat er voor zover bekend geen problemen zijn met vaccinaties voor zwangere vrouwen."