FIDEO: Boalsert is grutsk op Titus Brandsma

De hillichferklearring fan de Fryske pater Titus Brandsma (1881-1942) is in moaie opstekker foar Boalsert, dêr't guod fan Titus Brandsma aanst yn kultuerhistoarysk sintrum De Tiid te finen is. In eksakte datum fan de hillichferklearring is noch net bekend. Mar de hoop yn Boalsert is dat it in ympuls jout, mooglik smyt it sels toeristen op.
Boalsert is bliid dat Titus Brandsma hillich wurdt: