De toan fan Jan Koops: "Revelusie"

"Eindhoven. Enschede, Liwwadden, Grunningen, Ni'jmegen, Rotterdam. Naost dat dizze steden allemaole een aorig speulend voetbalteam hebben, bin ze de leste weken in et ni'js west omreden d'r flink wat jongvolk was dat heur misdreugen het.
Anleiding daorveur zollen de coronamaotriegels wezen waordeur ze niet meer tot laete in de naacht in de kefé's kommen meugen, et voetbalstadion niet meer in kunnen, en in et veuruutzicht kregen dat mit oold en ni'j ok gien vuurwark ofsteuken wodden mag.
Deensdagaovend was d'r een jongerenwarker in OP1 die in Roosendaal et gesprek gaonde hoolt tussen et gemientebestuur en een groep jongvolk.
Hi'j keurde et vernielen van spullen en et bestoken van de peliesies of, mar hi'j vreug ál om te preberen te aachterhaelen wat de oorzaeke van dit wangedrag wezen zol. En daorbi'j nuumde hi'j naost de slutingstied van kefé's, et vuurwarkverbod en de lege voetbalstadions ok even dat zoe'n jonge knaop die een auto in de fik stikt, misschien krek die dag een onvoldoende op schoele kregen hadde.
Dat leste vun ik een wat vremde opmarking. As een onvoldoende veur Fraans of Duuts een reden wezen zol om auto's in de fik te stikken dan zollen d'r in de Maadsingel in Appelsche, daor ik aend zestiger jaoren woonde, aorig wat auto's uutbraand wezen. Temeensen as ik etzelde brein en dezelde reaktie hebben zol as et jongvolk dat bi'j gebrek an zwaor vuurwark heur eigen vuurwarkshow maekt deur spullen van aanderen tot fakkel te maeken.
Mar goed, laowe die onvoldoende mar even niet meer bruken as meugelike reden veur de revelusie al die coronamaotriegels bin vanzels niet leuk veur de jonge meensken. Dat bin ze trouwens ok niet veur de ooldere garde. Mar is dát dan een reden om mar de straote op te gaon en de boel kot en klein te slaon of in braand te stikken? Nee vanzels!
Hoe kommen ze d'r dan toch toe om heur zo te buten te gaon? En zeker de basale norms en weerden wodden bliekber de hieltied minder belangriek vunnen en de lonties blieken ok ieder keer kotter te wodden. Mar neffens mi'j is een aandere faktor niet minder van invloed.
Ik heb et al eerder nuumd, mar et wodt de leste weken hieltied dudeliker: zolange d'r in de Twiede Kaemer politici binnen (temeensen, zo numen ze heurzels), die corona niet méér as een gewone griep vienen, die et hebben over tribunaolen daor aandere politici veurkommen moeten zullen om heur te veraantwoorden, die heurzels vergelieken mit de Joden in de oorlog en de regering de nazipelisie numen, zolange zullen wi'j mit riegelmaot dit soorte van rellen deur et laand henne verwaachten kunnen, bin'k bange.
Kiek, ie kun mit mekeer van miening verschillen over welke maotriegels echt neudig binnen, en of et middel misschien niet arger wezen kan as de kwaol. Zels heb ik ok tot op et leste mement slim twiefeld of ik et vaccin wel nemen zol. Mar zeggen dat corona niks arger is as een gewone griep, dat kuj' mit je volle verstaand niet volholen. Dat de regering uutaendelik es veraantwoording ofleggen moeten zal veur een parlementaire enquêtekemissie, dat is een goeie zaeke, want d'r bin flinke flaeters sleugen, mar et numen van een tribunaol, dat brengt gedaachten an bananerepeblieken naor boven.
As iene de poletiek in gaot en ok van mien belastinggeld betaeld wodt, dan mag ik toch verwaachten dat hi'j an poletiek döt. Mar d'r bin d'r bi'j die laoten heur niet al te vaeke zien bi'j de debatten, en as ze d'r al binnen dan is et veural om revelusie te preken.
Ik zol zeggen: prebeer mit op feiten baseerde argementen (en niet alliend mar deur mienings) de aanderen te overtugen van jow geliek. Aj' as politikus de demekraosie zó belangriek vienen, geef dan zels et goeie veurbield. Mar ja, dát zol pas revelusionair wezen."