FIDEO: Tsjerketsjinst út de Lambertustsjerke yn Arum wei

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst út mei in oekumenysk karakter. Dizze snein binne wy yn de Lambertustsjerke yn Arum. De tsjinst set útein om 10.00 oere en is op dit plak live te folgjen:
De foargonger is Wim Andel. Oargelist is Otto Roelofsen en der is muzikale meiwurking fan Gonny Roelofsen, dy't op de dwersfluit spilet.
Besjoch de liturgy fan de tsjinst.