HEA! Rindert Douwes en Rina tegearre yn de melkput

Rindert Douwes is by ien fan syn fêste boeren yn Reitsum te melken. Rina, syn freondinne, helpt ek mei.
Sjoch nei diel 9 yn de rige oer de bruorren Douwes:
Rindert stiet eins it leafst allinnich yn de melkput, mar help fan Rina is net allinnich leuk, mar ek handich. Rindert krijt ynkoarten in operaasje oan de knibbel en dan kin Rina de boel moai oernimme.
En Foppe is dwaande syn ark skjin te spuitsjen, want dan kinne de masines yn de winterstalling.
Dit is diel 9 yn in rige oer de bruorren Douwes. Hjirûnder in oersjoch fan de ôfrûne ôfleveringen: