HEA! Leafdesgelok op de pleats fan Douwes

Leafdesgelok op de pleats yn Brantgum; Rindert hat ferkearing! Nei oanlieding fan in ynterview yn it boerefakblêd de Veldpost reagearre Rina de Boer fan Harns. En no binne Rindert en syn freondinne geregeldwei op de trekker te finen. Hjoed is Rina op de pleats en bakt in appeltaart foar de famylje Douwes.
HEA! Leafdesgelok
Dit is diel 8 yn in rige oer de bruorren Douwes. Hjirûnder in oersjoch fan de ôfrûne ôfleveringen: