HEA! In gefaarlik putsje foar de bruorren Douwes

Yn diel sân fan de rige oer de bruorren Douwes fan Brantgum binne Foppe en Rindert jarre oan it mjuksen by boer Marnix.
HEA! De bruorren Douwes diel 7
In gefaarlik putsje, datst allinnich dwaan kinst as it wat trochwaait, oars krijst lêst fan de gassen dy't frij komme. De bruorren krije foardat se úteinsette beskút mei blauwe mûskes, want it is feest op de pleats. Marnix hat in soan krigen: Durk Johannes.
Dit is diel 7 yn in rige oer de bruorren Douwes. Hjirûnder in oersjoch fan de ôfrûne ôfleveringen: