HEA! De ferskillen tusken de bruorren Douwes

Yn diel seis fan rige oer de bruorren Douwes fan Brantgum bringt Foppe fee nei de famylje Talsma yn Wyns. Dat is ien fan syn fêste adreskes en dêr binne se o sa wiis mei him. Rindert is op de pleats oan it skjinmeitsjen en fertelt oer de ferskillen tusken himsels en syn broer. En mem soe har beide jonges graach mei in frou sjen.
HEA! De bruorren Douwes diel 6
Dit is diel 6 yn in rige oer de bruorren Douwes. Hjirûnder in oersjoch fan de ôfrûne ôfleveringen: