HEA! De bruorren Douwe: melke by boer Reitsma

Yn diel fiif fan de rige oer de bruorren Douwes fan Brantgum komt âld-boerehelp Fokke Bangma del. Nei't de heit fan Foppe en Rindert ferstoarn wie, hat Piet harren jierren op de pleats holpen. Hy komt te sjen hoe't it mei de beide jonges giet. En we meitsje kennis mei boer Reitsma, dêr't Rindert al 20 jier alle wykeinen melkt.
HEA! De bruorren Douwes diel 5
Dit is diel 5 yn in rige oer de bruorren Douwes. Hjirûnder in oersjoch fan de ôfrûne ôfleveringen: