De toan fan Jan Koops: "Pieter Omtzigt"

"Sund gister zit Pieter Omtzigt weer in de Twiede Kaemer; hi'j zat d'r officieel al in, mar deur een burn-out wodde hi'j een tied vervongen.
In de kraante las ik wat et uut et CDA stappen veur him in de kaemer veur gevolgen het. Hi'j moet him as ienmansgroep doende holen mit alles dat veurbi'j komt an wetsveustellen en -wiezigings en debatten, mar hi'j krigt mar 2 menuten zonuumde 'spreektijd'; en hi'j moet et doen mit zoe'n 10.000 per maond veur ondersteuning. Hiel wat minder as de aandere ien-pitters in de kaemer; en dat omreden hi'j niet as zelstanige perti'j mitdaon het an de verkiezings, mar him laeter losmaekt het van et CDA.
Etzelde gelt veur Liane den Haan die uut 50-Plus stapt is. Mar omreden die perti'j mar iene zetel hadde wodde heur opstappen niet anmarkt as zetelroof. Zi'j krigt daoromme een ton per maond - tien keer zovule as Pieter Omtzigt. Hoe gek willen wi'j et hebben?
Alliend deur Pieter Omtzigt is et CDA bij de verkiezings niet onder de tien zetels kommen en blaost de perti'j nog mit an de onderhaandelingstaofel. Mar et gedaachtegoed daor Omtzigt veur ston en staot, wodt deur et CDA lichtkaans hielemaole verkwaanseld deur et mitdoen willen an een regering.
Veur mien gevuul is mit et opstappen van Pieter Omtzigt et CDA ok et recht op heur naeme kwietraekt. Et begon in 1975 allemaole zo mooi mit de bargrede van Aantjes. Mar de echte CDA'er is veur mi'j now Pieter Omtzigt, die een appèl döt op de demokratische weerden van oons laand en dat vanuut een kristelike levensovertuging.
Omreden hi'j te kritisch was wodde hi'j bi'j de veurleste verkiezings op een niet-verkiesber plak zet, mar kwam ok doe al mit hiel vule veurkeurstemmen tóch in de kaemer. Daoromme docht et CDA him de leste keer goed bruken te kunnen as stemmekenon en wodde hi'j op et nippertien versleugen as perti'jleider deur Hugo de Jonge. Mar doe die leste opstapte, wodde niet Omtzigt zien opvolger mar wodde Wobke Hoekstra weer van stal haeld, de man die zels zegd hadde gien perti'jleider te willen wezen.
Ze bin d'r wel meer heur, CDA-ers as Omtzigt, die niet te benauwd binnen en gao tegen de eigen fraktie of eigen menisters in. Kiek mar naor de veurzitter van de onderzuukskemissie van de Toeslaggenaffaire, Chris van Dam. Hi'j prissenteerde et bikkelhadde repot Ongekend onrecht, mar hi'j wodde veur straf deur de perti'j op plak 47 zet. Onverkiesber dus. Hiel spietig.
Mien idee is om naost liestverbienings van perti'jen - om et kwietraeken van restzetels veur te kommen - ók kandidaotverbienings meugelik te maeken. Omtizgt was ongetwiefeld mit Chris van Dam zoe'n verbiening angaon waordeur ok Van Dam now openi'j weer in de kaemer zeten hadde. Lichtkaans was hi'j tegere mit Omtzigt opstapt.
Wie ál veur et CDA in de kaemer kwam is Derk Boswijk. Mar hi'j mag now al naodaenken gaon over wat hi'j nao de volgende verkiezings doen zal. Hi'j zal donkt mi'j niet of onverkiesber op de volgende lieste kommen, omreden hi'j fundementele kritiek het op menisters Bijleveld van et CDA en Kaag van D'66. Et gaot daorbi'j om grote fouten bi'j et naor oons laand haelen van Nederlaanders en Afghanen die oons daor hulpen hebben.
Via Whatsapp het Boswijk d'r zels van alles an daon en loods deur de tillefoon vrouwerechtenaktivisten in Kabul naor et vliegveld, mar doe hi'j de menisteries vreug om et van him over te nemen, bleef et stille.
D'r is een protte mis in dit, oe zo mooie, laand, mar et liekt d'r op dat de gevestigde perti'jen oogkleppen veur hebben. Et wodt tied veur een massaole herbezinning op wat neudig is veur dit laand én de rest van de wereld.
Dat niet alliend keken wodt naor eigen- of perti'jbelangen, naor macht en invloed, mar veural ok naor recht en gerechtighied; en dat niet alliend veur Nederlaanders of aandere Europeanen.
Pieter Omtzigt is weer in de kaemer en daor bin ik bliede mit; ik weens him veul starkte."