HEA! Bruorren Douwes: mem komt op besite

De bruorren Foppe en Rindert Douwes wenje mei mem op 'e pleats by Brantgum. As it hea binnen helle wurdt, krije se help fan buorlju en kunde, wat in gesellige boel opsmyt yn de skuorre. Mem komt dan ek altyd efkes sjen.
HEA! Bruorren Douwes diel 2
Hea! hat de bruorren Douwes yn de simmer folge en de kommende seis wiken is der alle tiisdeis in nije ôflevering mei de aventoeren fan dit bysûndere duo.