Liveblog | 19 augustus 2021

Simmerblog: Simmer yn Oranjewâld

Omrop Fryslân is op roadtrip troch de provinsje: sân wiken lang komme wy del yn ferskate doarpen en stêden.
Bywurke: 21 augustus 2021, 13:43
17:52

Oant moarn!

Hjirmei komme we oan de ein fan dit simmerblog. Moarn binne we der wer, dan binne we yn Drachtsterkompenije. Oant dan!
17:50

Dit wie simmer yn Oranjewâld

17:33

In doarp mei 'gewoane' en 'bûtengewoane' minsken

Jochem Liemburg fan Pleatslik Belang wennet al syn hiele libben yn Oranjewâld. Dat it in doarp is sûnder doarpsplein, tsjerke of in echte kearn, fynt ek hy bysûnder. "Dat hawwe wy net. We hawwe hotel Tjaarda, dat is mear foar de toeristen, mar dêr geane wy ek wol hinne."
Jochem Liemburg fan Pleatslik Belang Oranjewâld © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
"We sitte hjir fansels net yn in goedkeap doarp", seit Liemburg. Neffens him wenje der ek in soad minsken dy't harren net drekst yn it doarpslibben minge. Mar dochs bart der genôch yn it doarp. "Elkenien heart der wol by."
Jochem Liemburg fan Pleatslik Belang
16:14

Mear toerisme yn de winter

Tjitte de Wolff fan Hotel Tjaarda komt út in echte hoareka-famylje. Hy is "grutbrocht achter de spielbak fan it doarpskafee yn Blauhús". Dêrnei gie er troch hiel Nederlân oan it wurk, bygelyks yn it Kurhaus yn Schevingen en Krasnapolsky yn Amsterdam. Mar no sit er dus al 23 jier yn Oranjewâld.
"Simmerdeis is der genôch te dwaan foar de toeristen", seit De Wolff, "mar foaral yn it foar- en neiseizoen, en yn de winter, soene der wol mear aktiviteiten plakfine kinne. Foaral om dy toeristen fêst te hâlden, sadat alle minsken yn it toerisme en de hoareka in hiel jier troch wurkje kinne."
Tjitte de Wolff fan Hotel Tjaarda © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
De lânhuzen yn de omkriten fan Oranjewâld soene mear tagonklik wurde kinne, fynt De Wolff. Dêr kinne neffens him mear aktiviteiten yn plakfine, foaral bûten de simmer om.
Tjitte de Wolff fan Hotel Tjaarda wol mear toeristen nei Fryslân yn de winter
15:45

Frou Hofstra is hast hûndert

It iten wurdt brocht, der komt ien foar it húshâlden, de tún wurdt troch de túnman dien. "Ik ha it hiel goed regele. Sa kin ik it aardich goed rêde", seit de 99-jier âlde Sjoerdtje Hofstra, dy't troch har neisten Sjoeke neamd wurdt.
Se kin noch altiten auto ride. "It is foar my hiel wichtich dat ik noch auto ryd, om't ik sels baas bin", seit se. "Allinnich doch ik net mear hiele einen."
De 99-jier âlde Sjoerdtje Hofstra © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
Frou Hofstra hat gjin bern en hat nea troud west. Se hat altiten wurke yn de ferpleging: yn Blauhús is se ek direktrise west fan it ferpleechhûs. "De ferpleging wie echt myn hobby", seit se dêroer. "Ik die it sa ferskriklik graach."
No hat se doarpsgenoaten dy't der foar har binne. "Hiel, hiel noflik dat je sokke minsken hawwe." Boppedat sjocht se de oare âlderen fan it doarp op de Ouderenbijeenkomsten. "Dan leare we de oaren dy't hjir wenje ek kinnen. Meastentiids binne it in stik as tsien. It is hiel gesellich."
Frou Hofstra oer har libben en de aktiviteiten foar âlderein yn Oranjewâld
15:15

De 'lucht-wetter-waarmtepomp' fan Sibbe Hoekstra

Sibbe Hoekstra is berne yn Oranjewâld, gie doe op syn santjinde fuort nei Eindhoven, mar is no wer hielendal werom. Hy hat in bysûnder hûs boud: it hat gjin oansluting op gas. "It is enerzjyposityf", seit Hoekstra. "As konsumint meitsje ik der elts jier in hiel lyts bytsje winst op. Wy ferwaarmje ús hûs mei in lucht-wetter-waarmtepomp. Dat foldocht hiel goed."
Op it dak lizze boppedat 50 sinnepanielen. Se wurde brûkt om elektrisiteit mei te meitsjen, mar ek om waarmte út te heljen.
Sibbe Hoekstra oer syn lucht-wetter-waarmtepomp © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
Hoekstra wie de earste yn Nederlân dy't de 'lucht-wetter-waarmtepomp' yn syn wenhûs krige, sa wie him ferteld troch de ynstallateur. Foarhinne waard de ynstallaasje, dy't waarmte hellet út de lucht, nammentlik allinne brûkt yn fabriken en grutte gebouwen.
Sibbe Hoekstra fertelt oer syn bysûndere ynstallaasje
14:00

De frou achter de Pompeblêdefair en de Struuntocht

Oranjewâld hat net echt in sintrum. Gjin tsjerke, gjin kroech. "We hawwe wol in moai doarpsskoaltsje, en in soad ferienings dy't wat leuks organisearje. Dat foarmet de kearn en de mienskip fan dit doarp", seit Helga Lycklama a Nijeholt, dy't in soad foar it doarp docht.
Helga Lycklama a Nijeholt Booi © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
De pompeblêdfair dy't Helga organisearret, wurdt holden by restaurant Hof van de Koning, dêr't altiten in soad plak fynt. Op de fair komme alle kearen in soad ferskate standhâlders, mar it moat benammen lytsskalich bliuwe. "Der steane bygelyks minsken mei blommen, of de pleatslike skjintmespesjalist", seit Helga. Sels stiet se der ek, mei har sûkeladebedriuwke.

Strune troch de buorren

Mar se is mei noch wat hiel oars yn it spier: de Struuntocht, dy't op 20 novimber yn it doarp plakfine sil. Mei de tocht kinne de minsken aansten strune troch de bourren. "It moat troch it doarp gean, by minsken op it hiem", seit se oer de tocht. "Mei minsken dy't saken sjen litte wolle, minsken dy't muzyk meitsje, allegearre ljochtsjes yn it doarp."
Helga Lycklama a Nijeholt Booi oer de Pompeblêdfair en de Struuntocht