Liveblog | 18 augustus 2021

Simmerblog: Simmer yn Hantum

Omrop Fryslân is op roadtrip troch de provinsje: acht wiken lang komme wy del yn ferskate doarpen en stêden.
Bywurke: 19 augustus 2021, 17:08
woansdei 18 augustus 2021
18:01

Ein fan dit simmerblog

Hjirmei komme we oan de ein fan dit simmerblog. Moarn binne we der wer, dan binne we yn Oranjewâld. Oant dan!
17:59

Dit wie simmer yn Hantum

17:27

Ofslute mei in kuorbalwedstriid op it sportfjild

Dedde Jan Tilma © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
Wy slute de dei ôf by miskien wol de noardlikste kuorbalferiening fan Fryslân, dêr't op it stuit de B1 tsjin de B2 oefenet. De kuorbalferiening fan Hantum hjit DTL, de tinnen leppel, in namme dy't weromslacht op in ferhaal oer in keatswedstriid yn it doarp. It sportfjild wurdt nammentlik net allinnich troch de kuorballers brûkt: "Dat wurdt brûkt troch de ferieningen dy't hjir binne, de keatsferiening, de kuorbalferiening en oare aktiviteiten as dy der binne", fertelt vicefoarsitter Dedde Jan Tilma.
Hy is posityf oer it tal leden by de feriening: "Wy hawwe ûngefear hûndert minsken dy't lid binne, wêrfan de helte jeugd is. Dus der is genôch takomst foar de klup. Je moatte in goeie sfear binnen de klup hawwe, dêr't elkenien him thús fielt." Tilma kuorballet ek al in skoftke: "Ik haw sels ek fan myn jeugd ôf kuorballe, nea de behoefte hân om in oare sporten te dwaan. En as je it op 't lêst wat kinne, wurdt it ek wol aardich om te dwaan."
Dedde Jan Tilma fertelt wat de feriening foar it doarp betsjut
16:45

Deropút mei de metaaldetektor

Wietse Niek en Reinder geane der geregeldwei op út om mei de metaaldetektor âlde skatten te sykje yn en om Hantum. Fan de twa freonen is Reinder begûn mei sykjen. "Hy gie altyd mei my mei te sykjen en dat fûn der wol moai. Doe hat er sels ek in metaaldetektor kocht, en no giet er altyd mei my mei te sykjen. En ik bin wer oanstutsen troch ús heit."
Se hawwe mei syn twaen al aardich wat meters makke. "Earst hiene wy twa wiken fakânsje, doe hawwe wy sa'n 60, 70 oeren socht. Wy hawwe hiel Hantum leechplukt", laitsje de jonges.
Ferslachjouwer Aukje de Hoop te skatsykjen yn Hantum
16:11

Dit is it kreamke fan jonge ûndernimmers Eelke en Andries

15:49

Eelke en Andries ferkeapje snobbersguod, drinken en iisko's

Eelke Jansma en Andries Soeting © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
By Eelke en Andries kinst yn 'e fakânsje wat lekkers krije. Foar in pear sinten hast by harren kreamke in iisko of wat te drinken. "It hinget fan it waar ôf, mar oars binne wy yn 'e fakânsjes gewoan iepen", seit Eelke. En as it waar goed is, begjinne se betiid: "Moarns opbouwe en dan knalle."
En it bliuwt net by iisko's: "Wy ferkeapje snobbersguod, kofje, tee, milkshakes", en dat is noch mar in seleksje. De jonges tinke as echte ûndernimmers: "Soms hawwe wy in idee. As it net goed giet, dan helje wy it wer út it assortimint."
15:06

Op besite by de stoepa yn Hantum

Yn Hantum stiet in stoepa, en dat is bêst bysûnder, want sa'n soad binne der net yn Nederlân. By de stoepa is ek in meditaasjesintrum boud. Sherab Kema dielt dêr syn ynsichten oer it libben en oer spiritualiteit mei elkenien dy't by him delkomt.
14:01

Fan Driebergen nei in B&B yn Hantum

Marjan en Joan komme út Driebergen en binne nei Fryslân kaam om in B&B te begjinnen. Se binne no de eigeners fan B&B Thús yn Hantum. It wie al in B&B, mar se hawwe no ek in twadde keamer klearmakke. "We waren op zoek naar een woning in Fryslân om een B&B te beginnen, en Trinet, de zus van Joan, googelde ook mee en toen ineens kwam ze dit tegen. Uiteindelijk hebben we hiervoor gekozen en daar zijn we nog steeds heel blij mee."

Werom nei Fryslân

Foar Joan wie de kar foar Fryslân gau makke, hy komt al syn hiele libben yn Fryslân: "Al sinds '72 hebben mijn ouders een kaveltje vlakbij Langweer. Het is toch wel zo, zodra ik langs de Noordoostpolder Fryslân en Lemmer binnenkom, dan voelt dat heel prettig. Ik heb altijd wel terug gewild naar Fryslân."
Sûnt in pear wiken is de B&B iepen en ûntfange se gasten yn de twa keamers. "Gasten vinden dat we het warm aangekleed hebben, we horen alleen maar complimenten. Dat doet wel goed, vooral als je nog maar zo kort bezig bent."
By de B&B Thús yn Hantum fan Marjan en Joan
13:02

Hantum hat ferlet fan ekstra wenningen

Jelle van der Galiën © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
Guon doarpen yn Noardeast-Fryslân kampe mei leechrin, mar neffens Jelle van der Galiën, foarsitter fan it doarpsbelang, hat Hantum dêr gjin lêst fan: "Krimp dat hawwe wy hjir nea kennen. Wy hawwe yn Hantum eins nea leechstân hân, it is ek in prachtich doarp om te wenjen en der binne minsken dy't kieze om de jeugd yn in moai plak opgroeie te litten, en dan komt Hantum al hiel gau yn byld yn Fryslân."
Van der Galiën fynt dat it doarp just wol wat ekstra wenningen brûke kin. "Der is wenningbehoefte. Eartiids wennen der in heit en in mem mei bern yn in hûs. Tsjintwurdich binne de húshâldings lytser. Dus wy hawwe wol ferlet fan mear wenningen. In stik of tsien soe wol aardich wêze."

Mienskip moat grut genôch bliuwe

"As je mear wenningen hawwe, komme der ek mear bern yn it doarp. Wy hawwe hjir noch in skoalle en dy hâlde wy tink ik ek wol, mar mei santich learlingen is it al wat kiele kiele", redenearret Van der Galiën. "In mienskip hat wol in bepaalde grutte nedich om te funksjonearjen. Mei alle ferieningen en alles yn it doarp is dat sa."
Jelle van der Galiën oer wat der spilet yn Hantum
11:04

Binnensjen yn it atelier fan Ingrid Brunsting

Ingrid Brunsting yn har atelier © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
Ingrid Brunsting is master yn blomsierkeunst en makket prachtige blomsierkeunstwurken. Nei alle opliedingen hat se de stap makke nei oare keunst, benammen byldhoukeunst. "Je leert op die opleidingen zoveel over vormgeving, kleurenleer, dat eigenlijk de stap om over te gaan naar kunst maar heel klein is."
Dêr't se earder faker mei blommen wurke, makket se no foaral noch blomstikken yn opdracht. "Als je een opdracht aanneemt voor bruidswerk voor rouwbloemwerk, dan wil je toch de tegenpartij zoveel mogelijk tegemoet komen, iets maken wat ze echt willen. Vormgeving, kleur, dat mensen er ook echt emotioneel van worden als ze het bloemwerk zien."
Se besteget no ek mear tiid oan it meitsjen fan bylden. "Hier staan allerlei beelden in verschillende stadia, en dat richt zich in het verlengde van de bloemen toch wel op de natuur." De ynspiraasje dêrfoar hellet se út 'e natoer en se fynt it it moaist om guod út 'e natoer te sammeljen en dat te brûken foar har wurk: "Dat zijn eigenlijk voorbeelden, mocht ik dan iets na willen maken, dan is een 3D-exemplaar natuurlijk ideaal."
Yn it atelier fan Ingrid Brunsting
09:35

Yn it fleantúch nei Hantum

Ferslachjouwer Johanna Brinkman sil net op 'e fyts, net yn 'e auto, mar yn it fleantúch nei Hantum. Tegearre mei piloat Jolmer Tilstra fljocht se yn in sportfleantúch oer it doarp. "Al van kinds af aan had ik interesse in alle soorten wetenschappen, ruimtevaart, luchtvaart en dat is altijd gebleven. In 2006 ben ik begonnen met modelvliegen en in 2008 met sportvliegen", fertelt de piloat.

Sa heech as de Eiffeltoer

"We vliegen nu op ongeveer 300 meter, ongeveer 1000 voet. Dit uitzicht zou je hebben vanaf de Eiffeltoren", leit Tilstra út. Hy fljocht faker, mar hy bliuwt it moai finen: "Ik vind het gewoon fantastisch, ik geniet van elke seconde in de lucht." Ast mear fan Jolmer en syn fleantúch sjen wolst, kinst him op YouTube folgje!
Ferslachjouwer Johanna Brinkman yn 'e loft
© Omrop Fryslân, Arjen de Boer
08:30

Hantum, ien fan de '4H'-doarpen

Mient Hof © Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
By kafee De Terp fertelt Mient Hof fol fjoer oer de drokte dy't hûndert jier lyn yn Hantum wie. "Der wienen twa smidderijen, in grienteboer, bakker, krudenier en postkantoar." Dat wit er fan âlde foto's dy't in wurkgroep yn 2004 begûn mei Hantumhuzen, Hantumerútbuorren en De Lytse Jouwer (dat is de fjirde H fan Hiaure). "We binne doe begûn mei it sammeljen fan âlde foto's foar op in webside. We ha oan de doar frege oft minsken noch alde foto's hienen dy't we digitalisearje koenen. Dêr is massaal oan meiwurke en no ha we de moaie webside 4h-archief.nl."
No brûst it doarp ek noch wol mar dan mei ferieningen en aktiviteiten. "Dat berikke we mei-inoar, dat is it moaie fan Hantum." De fjouwer doarp ha ek in koar Rûm Sop, dêr sit Hof ek by. "We sjonge op Pinkstermoandei altyd as de fytsers troch it doarp komme. Ien fan ús leden hat der sels in ferske oer makke."
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
Ferslachjouwer Johanna Brinkman praat mei Mient Hof
tiisdei 17 augustus 2021
08:00

Goeiemoarn!

It is alwer de sechsde wike fan Simmer yn Fryslân! Omrop Fryslân docht acht wiken lang ferslach fan alle simmerske aktiviteiten en sport yn Fryslân. Wy strike del yn ferskate doarpen en stêden. Dizze woansdei binne wy yn Hantum.
Simmerblog
Oerdeis is alles te folgjen op de radio, mei ferskate bydragen yn alle programma's. Online is it ek te folgjen yn dit simmerblog mei bydragen en foto's. Om 17.15 oere, en dêrnei yn de werhelling, is Simmer yn Fryslân mei it doarp fan de dei op telefyzje te sjen.
Tiisdei wiene wy yn Blauhús. Alles noch efkes neilêze? Dat kin hjir.
© Omrop Fryslân