Liveblog | 9 augustus 2021

Simmerblog: Simmer yn Heech

Omrop Fryslân is op roadtrip troch de provinsje: acht wiken lang komme wy del yn ferskate doarpen en stêden.
Bywurke: 13 augustus 2021, 10:03
tiisdei 10 augustus 2021
18:07
moandei 9 augustus 2021
18:08

Oant moarn

We binne oan de ein kaam fan dit simmerblog oer Heech. Moarn binne we yn Sleat. Oant dan!
17:32

Krûpe yn de drek

Wa't Heech seit, tinkt grif ek oan de drekrace dy't dêr elk jier ein augustus holden wurdt. Bartele Bakker: "It is troch de drek hinne, dwers troch de sleatten hinne."
Sa'n 500 dielnimmers fleane mei de drekrace dwers troch Heech, dwers troch de drek. It parkoers is sa'n 7, 8 kilometer. De dielnimmers, dy't oeral wei komme, moatte ûnderweis hiel wat obstakels oerwinne. "It is ien grut spektakel."
Boppedat: op snein is der ek in drekrace foar bern fan 8 oant 15 jier. Yn it team sitte 2 bern en ien heit of mem. Bakker: "Dat is ien grut sukses."
Bartele Bakker oer de drekrace yn Heech
17:26

De tjotters fan Heech

Yn it boathûs deun by it Sylhûs lizze allegearre skipkes, wêrûnder tsjotters. De skippen binne al 75 jier yn Heech en dat is wichtich, seit Rob van Roesel. "Die zijn altijd voor de zeilschool gebruikt." Dêrnei hat de stichting dizze tsjotters oernaam. "Omdat het schitterend vaart, en omdat iedereen daar toch het zeilen in geleerd heeft", seit Van Roesel. "We blijven zeggen: Als je kan varen in een tjotter, dan kan je in elke boot varen." Neffens him binne it boaten om de basis yn te learen.
"De boten werden voor de boeren gebruikt, voor de molenaar. We vinden het prachtig om te behouden, maar we willen ook dat ze blijven varen. Vandaar dat we nu ook een Zwerfkamp hebben voor jeugd, die ermee gaat varen." Bysûnder is ek dat minsken de boaten stypje kinne foar 200 euro it jier. Sy meie dan sels ek yn de tjotters farre.
Rob van Roesel oer de tsjotters fan Heech
16:45

In nije bestimming foar de Jeugdherbech

Op it plak fan de âlde Jeugdherberch stiet Jan IJben mei syn hûn Kaj. De jeugdherberch gie koartlyn ticht, nettsjinsteande it hege tal besikers yn 2020. "It kaam ta in ferrassing dat sy yn oktober sein ha: wy geane de boel sluten", seit Jan IJben. Hy fûn de sluting skande, ek foar de oare ûndernimmers fan it doarp. "Foar de fytsferhierders, de iterij, de slachter, de bakker, foar alles."
Mei in groepke ûndernimmers nimt IJben dêrom fan 1 oktober ôf it terrein oer. Se moatte flink oan de slach gean, mar "de basis is goed", sa seit IJben.
"We wolle noch dingen upgrade." Sa komt der in stikje wetter, sille der glampingtinten komme en famyljekeamers. Takom foarjier moat alles echt klear wêze en sille se draaie.
Jan IJben oer it plan foar de âlde jeugdherberch yn Heech
16:06

Douwe Cnossen is de havenmaster fan Heech

Douwe Cnossen is al jierren de havenmaster fan de haven fan Heech. Ek hjoed leit de haven goed fol. Cnossen makket lange dagen: somtiden oant healwei alven jûns. It ôfrekkenjen mei klanten, gers meane, poetse: yn de simmer giet it de hiele dei troch.
Yn guon gefallen helpt Cnossen mei it te plak krijen fan de boaten. "De ôfrûne jierren binne fansels in soad minsken op boaten stapt dy't nea farre. As it min waar is, as der hurde wyn is en se farre de haven yn, dêr't it hieltyd krapper en smeller wurdt, kinne minsken yn panyk reitsje. Dan is it lestich. Dat bart wol in pear kear deis."
De havenmaster fan Heech
15:15

Undernimmers yn aksje op de rêdingsboat

Yn de jachthaven fan Heech leit ek de rêdingsboat fan de PWO, Professionele Watersport Ondernemers. Yn gearwurking mei de meldkeamer, plysje en brânwacht komt de PWO mei dizze boat yn aksje by gefaar op it wetter. De rêdingsboat kaam der nei in tragysk ûngelok dêr't in famke by omkommen is. "Wy ha as ûndernimmers sein: dêr moatte wy wat oan dwaan", seit inisjatyfnimmer Kees Albers.
Fiif jier lyn is dizze gearwurking ûntstien. "As der mar wat driget, in lytse helpfraach oant grutte swiere ûngemakken lykas brân, dan kinne wy mei goeie, feilige materialen derop ôf gean en helpe", seit Albers. "Faak binne wy, om't wy sokke goeie materialen hawwe, as earste op it plak."
Boppedat kamen de ûndernimmers fan Heech mei 112water.nl, in app en webside dêr't minsken help sykje kinne foar lytsere helpfragen. Albers: "Dêr kinst help ynroppe as it net foar de meldkeamer is. As it medysk is, of as der wat yn de skroef sit, nim mar op."
Kees Albers oer de RIB-boat fan Heech
snein 8 augustus 2021