Liveblog | 12 july 2021

Simmerblog: Simmer yn Warten

Omrop Fryslân sil op roadtrip: acht wiken lang komme wy del yn ferskate doarpen en stêden. Moandei is Omrop Fryslân yn Warten.
Lêst bywurke: 16 july 2021, 10:14
18:00

Oant moarn yn Tersoal

Dit is de ein fan dit simmerblog oer Warten. Tank foar it folgjen.
Moarn binne we yn Tersoal, oant dan!
17:30

Telefyzje-útstjoering oer Warten

17:20

Sturtswylje

Wy hawwe de hiele dei yn Warten west en dan binne der noch ferhalen dy't net ferteld binne, mar dy't wol neamd wurde moatte. Sa binne de beide tsjerken en de skoalle hiel wichtich foar it mienskipsgefoel. Der binne ek noch jonge minsken yn de pleatslike hoareka stapt. Sa hat By Boellies in nije eigener krige. Rutger doarde tegearre mei syn freondinne Melissa de stap oan. Se moasten wol kreative oplossingen betinke yn coronatiid.
Michel Hania sit mei trije oare yn Warten Aktyf. Se organisearje allerhanne aktiviteiten, lykas in pubkwis, 'Lekker ite mei de Wartenstens' en aktiviteiten foar âldere minsken.
Melle en Ciska soene mei harren orkest Butterfly dizze Simmer yn Fryslân yn Warten ôfslute mei in live-optreden. Dat giet net troch, want se kinne net by it oargel komme. Fanwege de coronakrisis sitte se al moannen sûnder ynkomsten. Der is in aksje op tou set om harren te helpen. Fan de 5000 euro oant no ta kinne se de fêste lêsten betelje, lykas de fersekering fan de auto.
Geert van Tuinen oer de ferhalen dy't noch oerbleaun binne
16:20

Poëzij en wize wurden

Ald-kollumnist fan Omrop Fryslân en skriuwster Hilda Talsma wennet ek yn Warten. Se is dwaande mei in boek dat him yn de lockdown ôfspilet. Mar se kin net fierder, want se wit net hoe't de lockdown ôfrint.
Marjet Veldhuis hat ek in boek skreaun. 'Heilige zorghuisjes' giet oer wêr't it jild allegearre hinne giet yn plak fan nei de pasjint. Der is in hiel sirkus om de pasjint hinne opboud en dat moat ophâlde, fynt sy.
As lêste draacht Anneke Heegstra in gedicht foar oer ûngetiidzjen. Mei live-begelieding fan it lûd fan seineharjen.
Hilda Talsma, Marjet Veldhuis en Anneke Heegstra
Marjet Veldhuis © Omrop Fryslân
15:40

Jelle de Liger moetet prinses Beatrix

Jelle de Liger wie in bysûnder man. Hy hie in komelkerij en wie mûnder. Koartsein: in frij man mei aparte ferhalen. En it ferhaal is de wierheid fan de ferteller, seit Anneke Leegstra. Sa is der fan Jelle in bysûnder ferhaal bekend oer prinses Beatrix. Harkje foaral nei dit ferhaal, op spannende wize ferteld troch Anneke. Jo witte net wat jo hearre oan de ein...
Anneke Heegstra oer Jelle de Liger
© Omrop Fryslân
15:10

Wêr kin ik wenje?

Wartenster jeugd wol it leafst yn it doarp wenje, mar dan hawwe se in probleem, want de wachtlist foar in hierhûs is fiif jier. In groep jonge minsken hat der mei in hantekeningaksje by de gemeente op oanstien dat der in oplossing komme moat foar dit probleem. Warten hat gjin prioriteit, sa wie de reaksje fan de gemeente Ljouwert. Doarpsbelang hat in bouplan makke foar 22 nijbouwenten.
Geert van Tuinen praat mei twa jongeren, mei ien fan doarpsbelang, en mei leden fan politike partijen oer dizze serieuze kwestje.
Wenningneed