Liveblog | 12 july 2021

Simmerblog: Simmer yn Warten

Omrop Fryslân sil op roadtrip: acht wiken lang komme wy del yn ferskate doarpen en stêden. Moandei is Omrop Fryslân yn Warten.
Bywurke: 16 july 2021, 10:14
moandei 12 july 2021
18:00

Oant moarn yn Tersoal

Dit is de ein fan dit simmerblog oer Warten. Tank foar it folgjen.
Moarn binne we yn Tersoal, oant dan!
17:30

Telefyzje-útstjoering oer Warten

17:20

Sturtswylje

Wy hawwe de hiele dei yn Warten west en dan binne der noch ferhalen dy't net ferteld binne, mar dy't wol neamd wurde moatte. Sa binne de beide tsjerken en de skoalle hiel wichtich foar it mienskipsgefoel. Der binne ek noch jonge minsken yn de pleatslike hoareka stapt. Sa hat By Boellies in nije eigener krige. Rutger doarde tegearre mei syn freondinne Melissa de stap oan. Se moasten wol kreative oplossingen betinke yn coronatiid.
Michel Hania sit mei trije oare yn Warten Aktyf. Se organisearje allerhanne aktiviteiten, lykas in pubkwis, 'Lekker ite mei de Wartenstens' en aktiviteiten foar âldere minsken.
Melle en Ciska soene mei harren orkest Butterfly dizze Simmer yn Fryslân yn Warten ôfslute mei in live-optreden. Dat giet net troch, want se kinne net by it oargel komme. Fanwege de coronakrisis sitte se al moannen sûnder ynkomsten. Der is in aksje op tou set om harren te helpen. Fan de 5000 euro oant no ta kinne se de fêste lêsten betelje, lykas de fersekering fan de auto.
Geert van Tuinen oer de ferhalen dy't noch oerbleaun binne
16:20

Poëzij en wize wurden

Ald-kollumnist fan Omrop Fryslân en skriuwster Hilda Talsma wennet ek yn Warten. Se is dwaande mei in boek dat him yn de lockdown ôfspilet. Mar se kin net fierder, want se wit net hoe't de lockdown ôfrint.
Marjet Veldhuis hat ek in boek skreaun. 'Heilige zorghuisjes' giet oer wêr't it jild allegearre hinne giet yn plak fan nei de pasjint. Der is in hiel sirkus om de pasjint hinne opboud en dat moat ophâlde, fynt sy.
As lêste draacht Anneke Heegstra in gedicht foar oer ûngetiidzjen. Mei live-begelieding fan it lûd fan seineharjen.
Hilda Talsma, Marjet Veldhuis en Anneke Heegstra
Marjet Veldhuis © Omrop Fryslân
15:40

Jelle de Liger moetet prinses Beatrix

Jelle de Liger wie in bysûnder man. Hy hie in komelkerij en wie mûnder. Koartsein: in frij man mei aparte ferhalen. En it ferhaal is de wierheid fan de ferteller, seit Anneke Leegstra. Sa is der fan Jelle in bysûnder ferhaal bekend oer prinses Beatrix. Harkje foaral nei dit ferhaal, op spannende wize ferteld troch Anneke. Jo witte net wat jo hearre oan de ein...
Anneke Heegstra oer Jelle de Liger
© Omrop Fryslân
15:10

Wêr kin ik wenje?

Wartenster jeugd wol it leafst yn it doarp wenje, mar dan hawwe se in probleem, want de wachtlist foar in hierhûs is fiif jier. In groep jonge minsken hat der mei in hantekeningaksje by de gemeente op oanstien dat der in oplossing komme moat foar dit probleem. Warten hat gjin prioriteit, sa wie de reaksje fan de gemeente Ljouwert. Doarpsbelang hat in bouplan makke foar 22 nijbouwenten.
Geert van Tuinen praat mei twa jongeren, mei ien fan doarpsbelang, en mei leden fan politike partijen oer dizze serieuze kwestje.
Wenningneed
14:09

WSV De Kruiswaters

Dizze jonge sylkampioenen fan wettersportferiening De Kruiswaters hiene it der mar drok mei. De feriening bestiet sûnt 1864 en organisearret tal fan aktiviteiten, lykas in jierlikse sylwedstriid, mar ek it Skipkesilen mei lytse modelskipkes.
© Omrop Fryslân, Miranda Werkman
14:00

Skoft oan de Hoofdstraat

Efkes wat ite en drinke: sa hâldt it Simmer yn Fryslân-team it moandei fol.
13:29

Homemade Madness: cross-sensaasje Jornt Reitsma

Jornt Reitsma is in YouTube-fenomeen mei syn Homemade Madness-side. Hy makket sels in soarte raceweinen, rydt der yn en set filmkes op it ynternet. "Ik mei der graach mei crosse. As in boer de greide op 'e kop hat, kin ik efkes ride. Dizze hat in 1.000 cc motor, 150 pk. Topsnelheid is 180 ûngefear. Dat doch it fansels net yn it lân. Mar it is in sensaasje."
De 23-jierrige Jornt is der yn 2018 mei begûn en yntusken hat er mear as 46.000 folgers."Ik woe altyd ris sa'n buggy bouwe. Ik begûn mei in prototype, mar hat it dêrnei hielendal útwurke op de kompjûter yn in 3D-programma. En sa'n 200 oeren oan bouwen letter hie ik de buggy. De ôfleveringen wurde echt in soad besjoen, wol mear as in miljoen kear. Ik krij berjochten út Yndia, Brazilië, Peru, eltsenien fynt it moai."
YouTube-fenomeen Jornt Reitsma
Jornt ferkeapet de tekeningen, sa't eltsenien it neibouwe kin. "Ik haw al mear as 200 ferkocht, it rint wol reedlik. It kin no út. It is noch in hobby, mar wa wit. As ik op de 100.000 folgers kom, dan soe ik der wol serieuzer wat mei fertsjinje kinne."
12:52

Doarp yn it Grien: Warten drok mei bioferskaat

Dat Warten der sa fleurich by stiet, komt ûnder oare troch de grienkommisje Doarp yn it Grien. It doel: mear bioferskaat yn Warten krije, sa lizze Tini Schippers en Froukje Castelein út. "Yn 2019 sieten Froukje en ik yn it doarpsbelang. Wy woene it hjir wol wat mear bloeiend hawwe. Doe hawwe wy de kommisje opset. Wy hawwe minsken socht dy't it ek in leuk plan fûnen en doe binne wy oan 'e gong gien. Wy hawwe grienstroken socht dêr't wol wat yn koe", seit Schippers.
De earste put wie 'Operatie Steenbreek', fertelt Castelein. "Tegels der út, planten der yn. Dat wie ús earste aktiviteit. Minsken koene in tegel ynruilje foar in plant. Dêr kamen flink wat minsken op ôf. En foar de jongelju hawwe wy in bijehotel makke, sa't sy in nêstplak hawwe."
Tini Schippers en Froukje Castelein fan grienkommisje Doarp yn it Grien
Sa stadichoan wreidet it grien yn Warten him hieltyd mear út. "Yn oerlis mei de gemeente krije wy mear stikjes dy't wy ynsiedzje kinne. Aanst is der wer in útdielaksje om sied út te dielen en kommende hjerst is der in blombolle-aksje", seit Schippers.
12:13

Wartensters lekker bûtendoar

Ferslachjouwer Miranda Werkman mocht mei op de pream en kaam al in soad Wartensters tsjin:
11:19

Bakje kofje by Museum Warten

By Museum Warten oan it Hellingpaed wurdt de besite fan Omrop Fryslân oan it doarp al goed yn de gaten holden.
Museum Warten © Omrop Fryslân, Miranda Werkman
11:11

Fytspont De Oerhaal: ek in bytsje bûtenlân

Fytspont De Oerhaal is moandei yn hannen fan pontfarder Gerard Andringa: hy fart oer it Prinses Margrietkanaal, tusken Warten en Earnewâld. "Sûnt myn pensjoen far ik hjir ien kear yn de wike op as frijwilliger. Je prate mei eltsenien. De minsken hawwe altyd goede sin. Tryntsje van Bruggen is de kaartsjeknipper en gastfrou, sy fertelt faak ferhalen oan de minsken."
Sy docht it mei in soad leafde. "Wy fertelle wat wy ûnderweis sjogge, de measten witte net krekt wêr't sy binne. Want dit leit oan de pontsjesrûte foar fytsers. Dus de measte minsken witte allinne de nûmers", laket Van Bruggen.
In húshâlding fan Uithoorn (Noard-Hollân) is op fakânsje yn Fryslân en giet mei de pont. Sy binne ûnderweis nei Wergea en wolle op de foto mei it byld fan Nynke van Hichtum. "Afgelopen zaterdag zijn wij hier aangekomen. We zouden eerst ver weg op vakantie. Maar we zijn nu ook een beetje in het buitenland, ook een andere taal hè."
Ferslachjouwer Geert van Tuinen giet mei op de pont
10:45

De grutte jachthaven: "In daaldersk plak"

Gaatse de Vries is sûnt 1 maart ien fan de havenmasters fan Jachthaven Wartena. Hy is mar wat grutsk op de haven: "Wy hawwe 600 lisplakken, ik tink dat wy de grutste jachthaven fan Fryslân binne. Wy wurkje der mei fjouwer man. It is in daaldersk plak, foaral mei moai waar is der in soad te dwaan. Alle fytsers komme ek oer de haven."
10:09

Dizze 97-jierrige pream fart noch altyd yn De Alde Feanen

De Hâld Fêst is de lytste pream fan De Wartenster. De boat is yn 1924 boud yn opdracht fan de Coöperatieve Vischafzetvereeniging Hâld Fêst ter Verbetering van het Visschersbedrijf te Grou. Oant 1968 waard de pream brûkt om fisk op te heljen by fiskers, mar tsjintwurdich tsjinnet er as rûnfeartboat ûnder de flagge Praamvaren Friesland. De pream hat altyd yn De Alde Feanen fearn en docht dat hjoed-de-dei noch hieltyd.
09:15

De tennisferiening is al betiid yn 't spier

Sûnt 1990 hat Warten al in tennisferiening: T.V. Warten. De feriening hat twa tennisbanen op de sportfjilden oan de Rounwei. "Op moandeitemiddei komme de senioaren allegearre om te tennisjen, dat is hartstikke gesellich", seit bestjoerslid Gerard Bouwmeester.
Sporte en fit bliuwe is wichtich foar de ynwenners fan Warten, seit Bouwmeester. "Wy hawwe fitness hjir en der wurdt ek kuorballe. Yn it âlde sv Spartagebou binne de klaaikeamers omboud ta fitnessromte. Sport is wichtich foar eltsenien, hjir yn Warten ek."
Tennisje
08:20

Wolkom by De Wartenster

Krekt westlik fan it doarp Warten leit aktiviteitebuorkerij De Wartenster. "Myn famylje sit al mear as hûndert jier op dizze pleats", seit Jacob Nauta. By de buorkerij wurdt fan alles organisearre. "Wy farre troch De Alde Feanen, wy binne gasthear fan it Nasjonaal Park. Der is romte foar de kamping, mar ek foar feesten en partijen."
Ferslachjouwer Johanna Brinkman yn petear mei Jacob Nauta fan De Wartenster © Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
Warten is in prachtich moai doarp, sa fynt Nauta. "Rêst en romte, mar dochs krekt ûnder Ljouwert. It doarp is lyts, mar wol mei-inoar. Wy hawwe sport, in frijwilligersklup foar de pont, in aktyf doarpsbelang, allegearre ferieningen en klups. Der wenje leuke minsken yn Warten. As je troch it doarp hinne farre, dan sjogge je de âlde doarpskom. Mei hiel âlde húskes, it museum, de jachthaven en dêrnei farre je in griene oaze yn. Mar de reis begjint al as je yn it doarp binne."
Ferslachjouwer Johanna Brinkman yn petear mei Jacob Nauta fan De Wartenster
As je út Warten wei it Prinses Margrietkanaal oerstekke, komme je yn de natuer terjochte. "De Alde Feanen binne prachtich: je kinne der tsien kear trochhinne farre en je sjogge tsien kear wat oars", seit Nauta.
Jacob Nauta fan aktiviteitebuorkerij De Wartenster © Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
07:00

'Simmer yn Fryslân' set útein!

Fan moandei 12 july ôf is it wer tiid foar acht wiken lang Simmer yn Fryslân! Omrop Fryslân docht dêrom acht wiken lang ferslach fan alle simmerske aktiviteiten en sport yn Fryslân.
Dizze simmer sil Omrop Fryslân wer op roadtrip nei al it moais fan Fryslân. Yn it programma Simmer yn Fryslân meitsje wy in acht wiken lange toer troch de provinsje. Wy strike del yn ferskate doarpen en stêden. Wat bart dêr yn de simmer? En wat fine minsken fan har eigen doarp of wyk?

Simmerblog

Oerdeis is it programma te folgjen op de radio, mei ferskate bydragen yn alle programma's. Online is it ek te folgjen yn it simmerblog mei bydragen en foto's. Om 17.15 oere, en dêrnei yn de werhelling, is Simmer yn Fryslân mei it doarp fan de dei op telefyzje te sjen.
Sjogge wy ek yn dyn doarp om it hoekje om de sfear op te snuven? Fynst it hjir!